Inleiding

In deze paragraaf wordt per programma de aansluiting gemaakt tussen de vorig jaar door uw Raad vastgestelde begroting 2016-2019 en de voorliggende Programmabegroting 2017-2020. De belangrijkste nieuwe financiële wijzigingen worden per programma toegelicht. In het totaal van de baten en de lasten zijn per programma ook de nieuwe ontwikkelingen (oplossingen) meegenomen. Voor zover de financiële ontwikkelingen het gevolg zijn van investeringen wordt dit niet in dit hoofdstuk, maar centraal in bijlage II toegelicht. Daarnaast worden de gevolgen van de Vernieuwing BBV op programmaniveau niet separaat toegelicht. De vernieuwing BBV treedt voor het grootste gedeelte per 1 januari 2017 in werking. De overheadkosten worden bijvoorbeeld niet meer onder de afzonderlijke beleidsprogramma's geregistreerd maar maken onderdeel uit van programma 12 Algemene middelen. Onder overhead wordt verstaan het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces. Uw raad krijgt op deze wijze inzicht in de overheadkosten en daarnaast is door een eenduidige systematiek een betere vergelijking mogelijk met andere gemeenten. Het verwerken van de overheadkosten binnen programma 12 Algemene middelen heeft geen invloed op het begrotingsresultaat.