Verrekening met reserves

Bedragen x 1.000

Reserves

2017

2018

2019

2020

Baten (onttrekkingen reserves)

Algemene Reserve

670

Algemene Grondreserve

1.464

1.464

1.169

944

Res. Reorganisatiekosten

126

Res. Expeditie Venlo

75

75

75

75

Res. Kazerne vervroegde afschr

3.312

Res. Bodemkwaliteit

771

1.201

386

311

Res.Regionaal werkbedrijf

272

273

Res. Geluidkwaliteit

322

322

322

Res. Kapitaallasten Stadskant.

1.139

1.028

916

802

Res. Cum.afschrijving activa

582

573

615

619

Egal.res. Afvalstoffenheffing

1.013

1.018

1.102

481

Egal.res. Openbare Verlichting

77

50

50

50

Totaal baten

9.824

6.004

4.634

3.282

Reserves

2017

2018

2019

2020

Lasten (toevoegingen reserves)

Algemene Reserve

1.269

3.361

1.748

1.947

Algemene Grondreserve

1.164

2.202

1.509

861

Res. Reorganisatiekosten

35

Res. Expeditie Venlo

75

75

75

75

Res. Kazerne vervroegde afschr

3.943

1.937

2.056

1.978

Res. Bodemkwaliteit

844

844

844

844

Reserve Cultuurfonds

85

85

85

85

Totaal lasten

7.415

8.504

6.316

5.790

Toelichting

Algemene Reserve

 • Onttrekkingen

Ter dekking van de incidentele PKB-problematiek wordt in 2017 € 670.000 onttrokken (zie tevens VoRap 2015, paragraaf 5.3).

 • Toevoegingen

In 2015 heeft een kasschuif plaats gevonden van € 1.339.000 onttrekking uit de algemene reserves, dit wordt in 2016 voor € 928.000 en in 2017 € 411.000 via de algemene reserve terug gestort.

Bij het vaststellen van de begroting 2015-2018 bedroeg het begrotingsresultaat in 2017 € 197.000, in 2018 € 1.269.000, middels een amendement is er in 2017 een kasschuif toegepast van € 100.000 verrekend met het begrotingsresultaat.

Ter dekking van de PKB-problematiek in 2017 (€ 670.000, zie boven) valt in 2018 en 2019 € 321.000 vrij.

In de voorliggende begroting wordt ter versterking van het weerstandsvermogen in 2017 € 660.000, in 2018 € 1.771.000 , in 2019 € 1.426.000 en in 2020 € 1.947.000 aan de algemene reserve toegevoegd. Dit zijn de totale toevoegingen die gedaan worden ter versterking van het weerstandsvermogen, dus inclusief het amendement culturele instellingen (begroting 2016-2019) en de genomen collegebesluiten bij begrotingsvoorbereiding.

Algemene Grondreserve

 • Onttrekkingen

Er vindt een overheveling plaats naar de voorziening ‘Nadelig exploitatieresultaat’ van € 1.464.000 (in 2017 en in 2018), van € 1.169.000 in 2019 en € 944.000 in 2020 ter dekking van verwachte toekomstige nadelige resultaten op majeure projecten.

 • Toevoegingen

De geactualiseerde rentecomponent bedraagt voor 2017 € 1.164.000, 2018

€ 1.202.000, 2019 € 1.009.000 en voor 2020 € 861.000.

Tevens is het resultaat van het project ‘Trade Port West’ in 2018 herberekend op € 1.000.000 en in 2019 € 500.000.

Reserve Reorganisatiekosten

 • Onttrekkingen

Betreft de inrichting van de begroting van het mobiliteitscentrum, hiervoor wordt in 2017 € 126.000 onttrokken aan de reserve.

 • Toevoegingen

Voeding reserve reorganisatiekosten door afloop van budgetten voor garantielonen binnen de Personeelsbegroting. In 2017 € 35.000.

Reserve Expeditie

 • Onttrekkingen

De benodigde financiële middelen worden veilig gesteld voor de realisatie van projecten en activiteiten die zijn opgesteld in een meerjarenprogramma ten behoeve van organisatieontwikkeling. Besteding van deze budgetten vindt plaats in 2017 t/m 2020 elk jaar € 75.000.

 • Toevoegingen

Overheveling van incidentele budgetten van projecten en activiteiten die zijn opgesteld in een meerjarenprogramma ten behoeve van organisatieontwikkeling. Toevoeging in de reserve bedraagt in 2017 t/m 2020 elk jaar € 75.000.

Reserve Kazernekwartier vervroegde afschrijving

In plaats van dekking van het grondexploitatie-tekort uit de meerjarenbegroting, worden de kosten van de openbare voorzieningen, inclusief de waarde van de onderliggende gronden, uit de grondexploitatie gehaald om deze te activeren. De daaruit voortvloeiende kapitaallasten worden gedekt uit de gereserveerde middelen in de meerjarenbegroting. Per saldo is sprake van een budgettair neutrale wijziging die een aantal administratief-technische aanpassingen en besluiten vergt.

 • Onttrekkingen

Voor 2017 bedraagt de dekking € 3.312.000.

 • Toevoegingen

Voor 2017 bedraagt de toevoeging € 3.776.000, voor 2018 € 1.881.000, voor 2019

€ 1.923.000 en voor 2020 € 1.763.000.

De rentecomponent bedraagt voor 2017 € 167.000, voor 2018 € 56.000, voor 2019 € 133.000 en voor 2020 € 214.000.

Reserve Bodem gelden

 • Onttrekkingen

Ter dekking van de uitgaven met betrekking tot bodemsanering wordt vanaf 2017 t/m 2020 jaarlijks € 76.000 onttrokken. T.b.v. het meerjarenprogramma Bodem en ondergrond 2016-2020 en het uitvoeringsprogramma VTH 2016-2018 wordt in 2017 € 695.000, in 2018 € 1.125.000, in 2019 € 310.000 en in 2020 € 235.000 onttrokken.

 • Toevoegingen

Ter uitvoering van het convenant zal de gemeente in de periode 2016-2020 over vijf jaar € 4,2 miljoen ontvangen uit het gemeentefonds als specifieke uitkering. De middelen worden uitgekeerd in 2015 € 828.000 en in 2016 t/m 2020 € 844.000,- per jaar.

Reserve Regionaal werkbedrijf

 • Onttrekkingen

Om de werving en selectie van zowel arbeidskrachten als banen te faciliteren, stelt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid per arbeidsmarktregio een bedrag van € 1 miljoen euro per arbeidsmarktregio beschikbaar, uit te betalen in 3 tranches (2014, 2015 en 2016). Venlo is als centrumgemeente ontvanger en beheerder van deze middelen, welke bedoeld zijn voor de schaalgrootte van de 7 gemeenten die samen de regio Venlo/Noord-Limburg vormen. Met deze middelen kan het Werkbedrijf worden gefaciliteerd en worden gestort in de reserve Regionaal werkbedrijf. De geraamde meerjarige onttrekkingen worden gelijk meegenomen. Voor 2017 € 272.000 en voor 2018 € 273.000.

Reserve Cultuurfonds

 • Toevoegingen

Herijking cultuurbeleid 2017 t/m 2020 jaarlijks € 75.000.

Realisatie taakstelling Museum van Bommel van Dam 2017 t/m 2020 jaarlijks
€ 10.000.

Reserve Geluidskwaliteit

 • Onttrekkingen

Ter dekking van de uitgaven met betrekking tot geluidsbeheer wordt vanaf 2017 t/m 2019 jaarlijks € 322.000 onttrokken.

Reserve Kapitaallasten Stadskantoor

 • Onttrekkingen

Betreft meerjarige dekking van de kapitaallasten met betrekking tot het nieuwe stadskantoor. De onttrekkingen betreffen in 2017 € 1.139.000, in 2018 € 1.028.000, in 2019 € 916.000 en in 2020 € 802.000.

Reserve Cumulatieve Afschrijving activa

 • Onttrekkingen

Conform de wettelijke kaders wordt het eigen vermogensbestanddeel van investeringen met een economisch nut (welke geheel of gedeeltelijk worden gedekt uit bestemmingsreserves) overgeheveld naar de reserve ‘Afschrijvingen’. Gedurende de diverse afschrijvingstermijnen valt vervolgens het corresponderende (door de raad vastgestelde) bedrag vrij uit deze reserve ter dekking van de afschrijvingslast van het betreffende actief. Met andere woorden: het gaat hier om meerjarige cumulatieve onttrekkingen ter dekking van afschrijvingslasten.

Voor 2017 gaat het om een bedrag van € 582.000, in 2018 om € 573.000, in 2019 om € 615.000 en voor 2020 om een bedrag van € 619.000.

Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing

 • Onttrekkingen

Zoals opgenomen in de raadinformatiebrief van 24-06-2015 RV-nr. 2015-31 / RIB-44 wordt voorgesteld om de reserve terug te brengen tot maximaal € 1,0 miljoen in 2019. Dit heeft tot gevolg een onttrekking in 2017 € 1.013.000, in 2018 € 1.018.000, in 2019 € 1.102.000 en in 2020 € 481.000.

Egalisatiereserve Openbare verlichting

 • Onttrekkingen

Betreft actualisatie besparing op energie- en onderhoudskosten ,

voor 2017 € 77.000 en voor 2018 t/m 2020 elk jaar € 50.000.