Beleidsuitgangspunten omtrent reserves in relatie risico's van grondzaken

Jaarlijks wordt in de Nota Grondbedrijf de ratio weerstandsvermogen van het Grondbedrijf bepaald. De ratio weerstandsvermogen wordt gedefinieerd als de verhouding tussen het beschikbare weerstandsvermogen (omvang van de direct beschikbare financiële middelen i.c. bij het Grondbedrijf de Algemene Grondreserve) ten opzichte van het benodigde weerstandsvermogen (financiële middelen die nodig zijn om de gewogen risico`s) van alle grondexploitaties en het overtollige vastgoed af te dekken).

De Algemene Grondreserve heeft op 31 december 2016 een verwachte stand van € 6,3 miljoen. Overeenkomstig de Beheersverordening Ontwikkelbedrijf 2009 heeft uw raad besloten om een minimumniveau voor de Algemene Grondreserve in te stellen. Deze wordt jaarlijks inflatoir bijgesteld, en bedraagt voor 2017 € 6,6 miljoen.

Het benodigde weerstandsvermogen is gebaseerd op het risicoprofiel van alle exploitaties. Het vermenigvuldigen van de financiële impact van een risico – rekening houdend met de mogelijke beheersmaatregelen - met de kans van optreden, resulteert in het benodigde weerstandsvermogen op basis van het risicoprofiel. Medio 2016 bedraagt het benodigde weerstandsvermogen € 29,6 miljoen, waarvan € 2,3 miljoen voor exploitaties met een positief resultaat. Ongewogen belopen de risico’s € 60,9 miljoen.

Hieruit resulteert per 31 december 2016 een ratio weerstandsvermogen van 0,23 (6,3 / 27,3) oftewel in geld uitgedrukt een tekort van € 21,0 miljoen (€ 6,3 -/- € 27,3 miljoen). Teneinde een voortdurend overboeken van middelen van de algemene dienst (Algemene Reserve) naar het Grondbedrijf (Algemene Grondreserve) te voorkomen wordt de weerstandsratio van het Grondbedrijf in de begroting integraal met de weerstandsratio van de algemene dienst gepresenteerd. In deze integrale ratio is het voornoemde tekort binnen het Grondbedrijf verdisconteerd.

Los van voornoemde tekorten om de weerstandsratio op 1,0 te brengen behoeft het niveau van de Algemene Grondreserve specifieke aandacht. Het geprognosticeerde niveau per 31 december 2016 bedraagt € 6,3 miljoen, hetgeen € 0,3 miljoen lager is als het minimaal vereiste niveau ad € 6,6 miljoen. Formeel dient de Algemene Grondreserve met dit bedrag aangevuld te worden. Doordat echter de verwachting is dat de grondreserve de komende jaren zal fluctueren tussen € 6 en € 7 miljoen zal geen verzoek tot aanvulling worden gedaan.