Beleidsindicatoren

Het is wettelijk vastgelegd dat gemeenten, provincies en waterschappen jaarlijks begrotings- en verantwoordingsstukken moeten opstellen. Voor gemeenten en provincies is de regelgeving hieromtrent vastgelegd in het Besluit begroting en verantwoording (BBV).

De BBV is middels een wijzigingsbesluit op 17 maart 2016 gewijzigd (Staatsblad nr. 2016, 101). De wijzigingen uit dit besluit zijn direct in werking getreden en zijn derhalve al van toepassing op de voorbereiding van het begrotingsjaar 2017. De begroting van 2017 dient derhalve al in overeenstemming te zijn met de nieuwe regels uit dit wijzigingsbesluit. In het kader van "vernieuwing BBV"zijn er meerdere ingrijpende aanpassingen in de BBV verantwoord. Een van de wijzigingen heeft betrekking op de vaststelling beleidsindicatoren met de verplichte beleidsindicatoren die met ingang van de begroting 2017 moeten worden opgenomen in de programma's;

In deze paragraaf nemen we de nieuwe verplichte beleidsindicatoren uit de BBV op en is tevens verwoord hoe de Gemeente Venlo hiermee omgaat.

Beleidsindicatoren

De nieuwe beleidsindicatoren volgens: "Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 24 maart 2016, nr. 2016-0000177572, tot vaststelling van de beleidsindicatoren die door gemeenten in de programma’s en programmaverantwoording worden opgenomen" betreffen:

Taakveld

Naam Indicator

Eenheid

Bron

1.

0. Bestuur en ondersteuning

Formatie

Fte per 1.000 inwoners

Eigen gegevens

2.

0. Bestuur en ondersteuning

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

Eigen gegevens

3.

0. Bestuur en ondersteuning

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

Eigen begroting

4.

0. Bestuur en ondersteuning

Externe inhuur

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

Eigen begroting

5.

0. Bestuur en ondersteuning

Overhead

% van totale lasten

Eigen begroting

6.

1. Veiligheid

Verwijzingen Halt

Aantal per 10.000 jongeren

Bureau Halt

7.

1. Veiligheid

Harde kern jongeren

Aantal per 10.000 inwoners

KLPD

8.

1. Veiligheid

Winkeldiefstallen

Aantal per 1.000 inwoners

CBS

9.

1. Veiligheid

Geweldsmisdrijven

Aantal per 1.000 inwoners

CBS

10.

1. Veiligheid

Diefstallen uit woning

Aantal per 1.000 inwoners

CBS

11.

1. Veiligheid

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

Aantal per 1.000 inwoners

CBS

12.

2. Verkeer en vervoer

Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig

%

VeiligheidNL

13.

2. Verkeer en vervoer

Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser

%

VeiligheidNL

14.

3. Economie

Functiemenging

%

LISA

15.

3. Economie

Bruto Gemeentelijk Product

Verhouding tussen verwacht en gemeten product

Atlas voor Gemeenten

16.

3. Economie

Vestigingen (van bedrijven)

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar

LISA

17.

4. Onderwijs

Absoluut verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

DUO

18.

4. Onderwijs

Relatief verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

DUO

19.

4. Onderwijs

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs

DUO

20.

5. Sport, cultuur en recreatie

Niet sporters

%

RIVM

21.

6. Sociaal domein

Banen

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar

LISA

22.

6. Sociaal domein

Jongeren met een delict voor de rechter

% 12 t/m 21 jarigen

Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel

23.

6. Sociaal domein

Kinderen in uitkeringsgezin

% kinderen tot 18 jaar

Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel

24.

6. Sociaal domein

Netto arbeidsparticipatie

% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking

CBS

25.

6. Sociaal domein

Achterstandsleerlingen

% 4 t/m 12 jarigen

Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel

26.

6. Sociaal domein

Werkloze jongeren

% 16 t/m 22 jarigen

Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel

27.

6. Sociaal domein

Personen met een bijstandsuitkering

Aantal per 10.000 inwoners

CBS

28.

6. Sociaal domein

Lopende re-integratievoorzieningen

Aantal per 10.000 inwoners van 15 – 64 jaar

CBS

29.

6. Sociaal domein

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

CBS

30.

6. Sociaal domein

Jongeren met jeugdbescherming

% van alle jongeren tot 18 jaar

CBS

31.

6. Sociaal domein

Jongeren met jeugdreclassering

% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

CBS

32.

6. Sociaal domein

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO

Aantal per 10.000 inwoners

GMSD

33.

7. Volksgezondheid en Milieu

Omvang huishoudelijk restafval

Kg/inwoner

CBS

34.

7. Volksgezondheid en Milieu

Hernieuwbare elektriciteit

%

RWS

35.

8. Vhrosv

Gemiddelde WOZ waarde

Duizend euro

CBS

36.

8. Vhrosv

Nieuw gebouwde woningen

Aantal per 1.000 woningen

Basisregistratie adressen en gebouwen

37.

8. Vhrosv

Demografische druk

%

CBS

38.

8. Vhrosv

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

In Euro’s

COELO

39.

8. Vhrosv

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

In Euro’s

COELO

Tabel 1: Bron: Staatscourant 2016 nr. 16004 gepubliceerd op 1 april 2016, Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 24 maart 2016, nr.. 2016-0000177572, tot vaststelling van de beleidsindicatoren die door gemeenten in de programma’s en programmaverantwoording worden opgenomen.

(bovenstaande taakvelden zijn nog niet opgenomen in de programma's. een vertaalslag van de huidige programma's naar de taakvelden wordt opgesteld ter verantwoording).

Onze verwerking

Met de wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) van 5 maart 2016 (Stb. 101) zijn provincies en gemeenten voortaan gehouden om in de programma’s in de begroting (artikel 8, tweede lid, van het BBV), en in de programmaverantwoording (artikel 25, tweede lid, van het BBV) in het jaarverslag, de maatschappelijke effecten die met de verschillende programma’s worden beoogd of gerealiseerd, toe te lichten aan de hand van beleidsindicatoren. Deze indicatoren dragen bij om de begroting en jaarverslagen beleidsmatiger te maken, zodat staten- en raadsleden op de belangrijke momenten in een beleidscyclus zich een beeld kunnen vormen over behaalde beleidsresultaten en te behalen beleidsresultaten. Omdat het wenselijk is de resultaten van gemeenten te kunnen vergelijken worden de indicatoren die ten minste moeten worden gebruikt, opgenomen in een bijlage bij een ministeriële regeling (bovenstaand vermelde indicatoren). Indien gemeenten daarnaast nog gebruik willen maken van andere indicatoren staat het hen vrij die naast de verplichte indicatoren in de programma’s en programmaverantwoording op te nemen.

Het is derhalve verplicht gesteld om de nieuwe beleidsindicatoren op te nemen in de begroting van 2017. Het is volgens de BBV echter toegestaan om de kengetallen op verschillende plekken in de begroting te gebruiken, maar de kengetallen plus toelichting dienen in elk geval ook in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing te worden opgenomen.Derhalve maken wij hier een verwijzing naar deze paragraaf waarin de relevante beleidsindicatoren worden vermeld.

De gemeente Venlo heeft er voor geopteerd om voor de begroting 2017 deze indicatoren in de bijlage te verantwoorden m.u.v. indicatoren 1 t/m 5. De gemeente heeft in 2015 een intensief traject gehad waarbij met alle verantwoordelijke beleidsmedewerkers en strategen is gesproken over de indicatoren. Op basis hiervan is er een voor de gemeente relevante set met indicatoren voor de begroting opgesteld. Deze indicatoren zijn ook in de begroting weergegeven. Doordat alle nieuwe indicatoren m.u.v. indicatoren 1 t/m 5 (door dat de bron de eigen gegevens van de gemeente betreft) ook op waarstaatjegemeente.nl staat is er voor geopteerd om deze indicatoren niet bij de programma's te vermelden voor het jaar 2017. De indicatoren zullen voor het begrotingsjaar 2017 wel actief gemonitord worden via waarstaatjegemeente.nl en zullen derhalve ook terug komen in de jaarverantwoording 2017. Hierdoor kunnen de resultaten van de gemeente gewoon worden vergeleken en staan deze uiteraard voor de vergelijking ook op waarstaatjegemeente.nl.

De indicatoren 1 t/m 5 zijn wel onder programma overhead en in de bedrijfsvoeringsparagraaf opgenomen doordat de gemeente voor deze indicatoren zelf de informatie dient aan te leveren. Tot slot willen wij ook benadrukken dat enkele van de nieuwe indicatoren ook overlappen met bestaande indicatoren hebben of in elkaars verlengde liggen (waaronder indicatoren 6, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19 en 36). Derhalve zijn deze indicatoren wel opgenomen in de programma's.