Jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

Gemeenten dienen in de begroting in te gaan op de zogenaamde jaarlijks

terugkerende aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar

volume. Onder arbeidsrechtelijke verplichtingen worden verstaan de aanspraken

op toekomstige uitkeringen door huidig dan wel voormalig personeel. Het Besluit

Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) schrijft voor dat

jaarlijkse arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume via

de exploitatie moeten lopen. Als de verplichtingen niet van een vergelijkbaar

volume zijn, dan moet hiervoor een voorziening worden getroffen.

Toepassing van deze voorschriften leidt tot de volgende situatie:

WW-conforme uitkeringen en bovenwettelijke WW-uitkeringen

Voor nog lopende verplichtingen is meerjarig een bedrag van € 250.000

gebudgetteerd. De gemeente Venlo is eigen risicodrager met betrekking tot de WW

uitkeringen en verplichte bovenwettelijke WW-uitkeringen voor voormalig

werknemers. Voor voormalig werknemers die recht hebben op een WW uitkering

ontvangt de Gemeente een nota van het UWV.

Uitkeringen oud wethouders

Voor thans lopende verplichtingen is meerjarig een bedrag van € 291.000

gebudgetteerd. Het budget is ter dekking van aanspraken op een

loondervingsuitkering ingevolge de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers

(Appa) en wachtgelden.

Toekomstige Pensioenaanspraken wethouders

De verplichtingen inzake pensioenen van wethouders zijn ondergebracht in de

voorziening Pensioenkosten Wethouders. De voorziening kent per 1 januari

2017 een omvang van € 3.451.841. Er zijn geen onttrekkingen geraamd.

Ingevolge artikel 44 van het BBV dient de gemeente een voorziening te treffen voor

toekomstige pensioenverplichtingen van de wethouders (pensioenvoorziening bij

het ABP is (thans) nog niet mogelijk). De hoogte is afhankelijk van jaarlijkse

uitkomst van de actuariële berekening.

De voeding vindt plaats op basis van:

  • Eventuele waardeoverdracht van elders opgebouwde pensioenaanspraken

door wethouders.

  • Benodigde (bij)storting op basis van actuariële berekening.
  • Ingehouden pensioenpremie (=Appa premie) op  de bezoldiging van de wethouders.

Voormalig personeel brandweer; FLO

Voor lopende verplichtingen is meerjarig een bedrag van € 392.697 gebudgetteerd ten behoeve van FLO verplichtingen van gelijke omvang.

Functioneel leeftijdsontslag geldt voor ambtenaren in fysiek zware beroepen,

zoals de brandweer. Het FLO leeftijdsontslag is een speciale regeling waarbij

functioneel leeftijdsontslag kan worden verleend. Deze regeling houdt in dat de

ambtenaar wordt ontslagen bij het bereiken van een bepaalde leeftijd. Na het

verlenen van FLO-ontslag ontvangt de ambtenaar een zogeheten FLO uitkering

om zijn inkomen tot zijn pensioengerechtigde leeftijd aan te vullen. Bij de overgang

van de Brandweer naar de Veiligheidsregio in 2011 is besloten dat Gemeente Venlo

verantwoordelijk blijft voor kosten Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) en 2e

loopbaanbeleid van het Brandweerpersoneel district Venlo.