Wegen (inclusief Civiele Objecten)

Het beheerareaal wegen is verdeeld in hoofdwegen, wegen in wijken, fietspaden, wegen buiten de bebouwde kom en onverharde wegen. Daarnaast valt het weg-areaal te verdelen in verhardingssoort. In onderstaande tabel staat het areaal zoals dit momenteel wordt aangehouden voor het wegbeheer en -onderhoud.

(m2)

Totalen

Oost

West

Zuid

Noord

Asfalt

3.335.789

712.016

1.054.015

909.615

660.143

Elementen

2.747.080

796.428

777.292

917.254

256.106

Onverhard

540.263

43.523

153.101

100.963

242.676

Beton

8.442

0

452

5.702

2.288

Onbekend

12.277

5.372

0

0

6.905

Totalen

6.643.851

1.557.339

1.984.860

1.933.534

1.168.118

Het beheerareaal civiele objecten omvat onder meer bruggen, tunnels, duikers, keermuren en kademuren. Uit verschillende inventarisaties, uitgevoerd in de afgelopen jaren, blijkt dat gemeente Venlo circa 700 civiele objecten (exclusief duikers en spoorwegovergangen) in eigendom, beheer en onderhoud heeft. Ook zijn inspecties uitgevoerd om een eerste beeld te krijgen van de kwaliteit en de onderhoudsbehoefte van de objecten.

Vastgesteld kwaliteitsniveau

Eind 2012 is het Meerjarenplan voorziening Groot Onderhoud Wegen (RV 2012-97) vastgesteld, waarin de aangehouden kwaliteitsniveaus zijn opgenomen (voldoen aan de zorgplicht op basis van de Wegenwet, voorkomen van kapitaalvernietiging en huidig kwaliteitsniveau handhaven). Eind 2016 wordt een Beheerplan Civiel vastgesteld, waarin keuzes worden gemaakt ten aanzien van het aan te houden kwaliteitsniveau.

Het beheer en onderhoud van de civiele objecten is beleidsmatig nog onvoldoende geregeld en er zijn nog geen kwaliteitsniveaus vastgesteld. In het Beheerplan Civiel worden ook hierin keuzes gemaakt.

Actuele onderhoudstoestand

De actuele kwaliteit van het weg-areaal wordt objectief gemeten aan de hand van de landelijk toegepaste weg-beheersystematiek van het CROW. Aan de hand van de laatst uitgevoerde inspectie is vastgesteld dat de onderhoudsbehoefte is toegenomen en er duidelijk sprake is van achteruitgang van de kwaliteit van het weg-areaal. Waarschijnlijk het gevolg van verschillende bezuinigingen en taakstellingen in de afgelopen jaren.

De (concept) resultaten van de Stadspeiling 2015 laten zien dat het "onderhoud van straten, paden en trottoirs" door onze inwoners met een 5,55 gewaardeerd wordt en het "schoonhouden (onkruid, rommel)" met een 5,48 gewaardeerd wordt.

Uit de resultaten van de inspecties van de civiele objecten blijkt dat de objecten gemiddeld in een redelijk goede staat van onderhoud verkeren. Wel is er sprake van een structurele onderhoudsbehoefte. Dit betreft voornamelijk preventief onderhoud om de veiligheid te borgen.

Zijn de onderhouds- en beheerplannen actueel?

Het actuele Meerjarenplan voorziening Groot Onderhoud Wegen (RV 2012-97) wordt eind 2016 geactualiseerd. Deze actualisatie vormt een Beheerplan Civiel, waarin integraal inzicht wordt gegeven in het beheer en onderhoud van het weg-areaal en de civiele objecten.

Wat zijn de benodigde onderhoudsbudgetten (beïnvloedbaar)?

In het Meerjarenplan voorziening Groot Onderhoud Wegen (RV 2012-97) is het benodigde onderhoudsbudget vastgesteld op ruim € 3 miljoen per jaar. Daarnaast is er in de begroting circa € 1,3 miljoen beschikbaar voor onder andere het onderhoud aan bermen, onverharde wegen, wegmarkering en aankoop van civieltechnisch materiaal. Voor het reinigen van wegen is jaarlijks circa € 0,8 miljoen beschikbaar en benodigd.

Voor civiele objecten is geen structureel onderhoudsbudget beschikbaar.

Gezien de achteruitgang van de kwaliteit van het weg-areaal en de onderhoudsbehoefte van de civiele objecten, zal in het nieuwe Beheerplan Civiel voorstellen worden gedaan voor de benodigde onderhoudsbudgetten voor 2017 en verder.

Zijn er knelpunten betreffende de beschikbare onderhoudsbudgetten?

De bezuinigingen uit de afgelopen jaren hebben gezorgd voor achteruitgang van de kwaliteit van het wegennet. De meest recente inspectie laat zien dat de huidige beschikbare onderhoudsbudgetten onvoldoende zijn om deze achteruitgang op te vangen.

Voor de aanpak van de structurele onderhoudsbehoefte van de civiele objecten is geen structureel onderhoudsbudget beschikbaar.

In het nieuwe Beheerplan Civiel worden voorstellen gedaan voor de benodigde onderhoudsbudgetten voor 2017 en verder, om genoemde knelpunten aan te pakken.

Door gewijzigde wetgeving is in 2016 een verbod op toepassing van chemische bestrijdingsmiddelen voor onkruidbeheersing in werking getreden. Alternatieve methoden om de onkruidbeheersing te continueren zijn beduidend duurder. In 2016 wordt een voorstel uitgewerkt waarmee keuzes gemaakt kunnen worden ten aanzien van de gewenste onkruidbeheersing.

Planning en actiepunten voor 2017

In 2017 worden reguliere inventarisaties en inspecties uitgevoerd van de beheerarealen wegen en civiele objecten. Op basis van de resultaten worden onderhoudsplannen opgesteld of geactualiseerd .

Op basis van het Beheerplan Civiel en de beschikbare middelen in de begroting wordt in 2017 invullingen gegeven aan het benodigd onderhoud.

Ten aanzien van wegbelijning en -markering ligt er een bezuinigingsvoorstel, om minder onderhoud uit te voeren, door het onderhoudsbudget te halveren.