Onderwijs en Jeugd

Het meerjarig budgettair kader voor programma 5 ziet er na verwerking van alle voorstellen als volgt uit.

Programma 05: Onderwijs en Jeugd

Bedragen x 1.000

Budgettair kader

2017

2018

2019

2020

Baten inclusief mutatie reserves

Stand ontwerpbegroting 2016

3.301

3.301

3.301

3.301

Raadsbesluiten na vaststelling begroting

Actuele stand baten

3.301

3.301

3.301

3.301

Nieuwe ontwikkelingen

1.577

1.576

1.536

941

Totaal baten ontwerpbegroting 2017-2020

4.878

4.877

4.838

4.242

Lasten inclusief mutatie reserves

Stand ontwerpbegroting 2016

15.387

15.274

15.120

15.120

Actuele stand lasten

15.387

15.274

15.120

15.120

Nieuwe ontwikkelingen

514

1.391

1.406

712

Totaal lasten ontwerpbegroting 2017-2020

15.901

16.665

16.526

15.833

Saldo ontwerpbegroting 2017-2020

-11.023

-11.788

-11.688

-11.590

Toelichting nieuwe ontwikkelingen

Vanuit onze rol als contactgemeente Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) 38 ontvangt Venlo vanaf 2016 middelen in het kader van de vervolgaanpak Voortijdig SchoolVerlaten (VSV) voor het schooljaar 2016-2020. De middelen worden beschikbaar gesteld aan de RMC contactgemeente en zijn bestemd voor uitvoering van regionale voortijdig schoolverlaters programmamaatregelen. Deze middelen zijn geoormerkt en kunnen over meerdere jaren worden ingezet. Hierdoor zijn de baten en lasten t/m 2019 met € 0,6 miljoen verhoogd.

Op basis van informatie van het Rijk is het budget voor onderwijs achterstandenbeleid in 2017 € 2,9 miljoen. Het gemeentelijk budget voor de baten en lasten is daarom vanaf 2017 met € 0,9 miljoen structureel verhoogd.

Als gevolg van een aantal ontwikkelingen is de verwachting dat het huidige budget voor leerlingenvervoer niet toereikend is. Hiervoor zijn een aantal oorzaken te noemen:

  • Het aantal leerlingen van de islamitische basisschool neemt verder toe.

De school is nog (steeds) gehuisvest op een tijdelijke locatie aan de Simon Stevinstraat. Deze decentrale ligging heeft ook gevolgen voor de kosten van het leerlingenvervoer.

  • In het kader van zelfstandigheidstraining reizen er steeds meer leerlingen onder begeleiding van vrijwilligers. Een en ander leidt er in eerste instantie toe dat er geen sprake is van een kostendaling doch van een kostenstijging. Met andere woorden, in de aanloop naar een grotere zelfredzaamheid is er sprake van meerkosten. Van een kostenreductie is pas sprake indien het aantal leerlingen afneemt overeenkomstig de capaciteit van een of meerdere busjes. (8 pers.)
  • De individuele leerlingen problematiek (lichamelijke beperkingen of psychische beperkingen) neemt toe waardoor steeds vaker maatwerk wordt gevraagd.
  • De effecten van het passend onderwijs alsmede het stageonderwijs brengen extra kosten met zich mee.

Op basis van deze ontwikkelingen worden de kosten voor leerlingenvervoer voor 2017 en verder geschat op € 1,4 miljoen. Met het oog op het huidige beschikbare budget is ophoging vanaf 2017 noodzakelijk met ruim € 0,1 miljoen.

Als gevolg van de meicirculaire 2016 nemen de ontvangsten van het gemeentefonds (exclusief integratie-uitkering sociaal domein) toe. Een deel van deze gelden is compensatie voor extra taken die wij als gemeenten krijgen. Binnen programma 5 is het budget voor de Voorschoolse voorziening peuters voor 2017 met € 0,1 miljoen, oplopend naar € 0,3 miljoen voor 2020, verhoogd.

Rijk en gemeenten hebben bestuurlijke afspraken gemaakt over een aanbod voor alle peuters. Er gaan nu landelijk circa 40.000 peuters niet naar de kinderopvang of peuterspeelzaal. Met deze afspraken wordt alle peuters de mogelijkheid gegeven om naar een voorschoolse voorziening te gaan. Volgens de gemaakte afspraken zetten gemeenten zich actief in om een aanbod te realiseren voor de groep peuters zonder recht op kinderopvangtoeslag die nu niet naar een voorschoolse voorziening gaat. Per 2018 wordt de verdeelsleutel aangepast naar het aantal peuters per gemeente dat binnen de doelgroep van deze regeling valt.

Tenslotte is de oplossing "Leerlingenvervoer" en "Project maatjeswerk" binnen programma 5 verwerkt. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar 1.2.2 Ontwikkelingen 2017-2020.