Openstaande bezuinigingstaakstellingen

Bezuinigingstaakstellingen zijn acties die worden opgelegd om een bepaald doel te bereiken, uitgedrukt in geld en nog niet vertaald in concrete maatregelen. Deze acties moeten leiden tot het verlagen van uitgaven en / of het genereren van extra inkomsten. In de Kadernota 2017 is voor alle openstaande taakstellingen een beoordeling gemaakt op de stand van zaken en de haalbaarheid. Niet haalbare taakstellingen zijn als besparingsverlies in deze begroting verwerkt (zie voorgaande paragraaf).

Onderstaande tabel geeft de resterende openstaande taakstellingen weer inclusief de nieuwe taakstellingen die in deze begroting zijn voorgesteld.

Onderstaande taakstellingen dienen nog nader geconcretiseerd te worden in maatregelen op organisatieproduct niveau.

Bedragen x 1.000

2017

2018

2019

2020

Dereg/minder toez.bureaucr-A8

252

252

365

365

Inkoop efficiency-A6

128

227

227

227

Subsidiebeheer-A7

250

250

250

250

Taakstelling nieuw zwembad

210

210

Taakstelling Sociaal domein

50

100

Subtotaal

630

729

1.102

1.152

Bestuursopdracht restantkredieten

250

250

250

250

Totaal

880

979

1.352

1.402