De beschikbare middelen (budgettair kader)

De opdracht van de gemeenteraad is om binnen de beschikbare budgettaire kaders van het sociaal domein passende zorg en ondersteuning te bieden. Het budgettair kader in het sociaal domein is opgebouwd uit de integratie-uitkering sociaal domein, bestaande budgetten en eigen bijdragen. De opbouw laat het volgende verloop zien voor de jaren 2017 t/m 2020 in vergelijking met 2016:

Opbouw kader

2016

2017

2018

2019

2020

Integratie-uitkering sociaal domein

97.825.581

94.948.547

95.292.040

95.332.319

94.455.073

Bestaande budgetten

27.626.609

27.331.939

27.605.419

27.605.181

27.684.050

Eigen bijdragen

5.375.000

5.375.000

5.375.000

5.375.000

5.375.000

Budgettair kader sociaal domein

130.827.190

127.655.486

128.272.459

128.312.500

127.514.123

Wat opvalt is dat het beschikbare budgettaire kader voor 2017 € 3,2 miljoen minder is dan het beschikbare kader voor 2016. Het beschikbare kader 2016 was al € 9,5 miljoen minder dan het beschikbare kader voor 2015. Voor het tweede achtereenvolgende jaar is dit dus een aanzienlijke inkrimping.

Begroting

begroting 2016

begroting 2017

begroting 2018

begroting 2019

begroting 2020

Taken als centrumgemeente:

Beschermd wonen

41.319.234

43.044.547

44.303.898

45.259.980

45.255.064

Maatschappelijke opvang

10.539.756

10.805.292

11.080.775

11.080.775

11.080.775

Lokale taken:

WSW

15.420.700

14.128.413

12.994.683

12.133.011

11.258.673

Re-integratie

4.299.392

4.469.521

4.743.737

4.868.118

4.953.229

Algemene voorzieningen

1.586.887

1.569.038

1.468.794

1.468.794

1.468.794

Bewonersondersteuning

1.802.000

1.823.396

1.823.396

1.823.396

1.823.396

Maatschappelijke participatie

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

Mantel- en informele zorg

1.008.676

1.022.362

1.022.359

1.022.359

1.022.359

Tegemoetkoming zorgkosten

1.119.080

1.132.509

1.132.509

1.132.509

1.132.509

Veilig Thuis AMK

274.850

274.850

274.850

274.850

274.850

HHT-regeling

1.153.284

0

0

0

0

Maatwerk WMO/ jeugd/ wijkteams

44.971.991

43.278.525

44.145.524

43.922.520

43.918.286

Personeelskosten(perceptiekosten)

6.431.340

5.207.033

4.381.934

4.426.188

4.426.188

Investering WMO hulpmiddelen

750.000

750.000

750.000

750.000

750.000

Totaal

130.827.190

127.655.486

128.272.459

128.312.500

127.514.123

Ook in 2017 zal via een transformatie agenda worden gestuurd op het transformatieproces.

Daarmee wordt aan de volgende ‘knoppen’ gedraaid:

a. Daling van het volume door

- meer inzet op preventie

- meer uit te gaan van eigen kracht van inwoners en hun netwerken

- scherp (her)indiceren via de leefzorgplannen

- verschuiving van gebruik van (dure) maatwerkvoorzieningen naar (goedkopere) algemene voorzieningen.

b. Daling in prijs door scherpere inkoop

c. Meerjarige afspraken met zorgaanbieders op basis van prestaties, budgetten en maatwerk voor cliënten. In dit kader wordt ook gestreefd naar afname van administratieve kosten voor zorgaanbieders en gemeente

d. Eigen bijdragen

e. Bijstelling van beleid

Naar verwachting zal 2017 het laatste jaar zijn met een klein tekort. Hoewel we ons natuurlijk inspannen om onze beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten zal er naar verwachting in 2017 nog sprake zijn van een ongedekt tekort. Dit tekort zal echter binnen de marge blijven van de reserves van het sociaal domein. Dit in overeenstemming met het door u vastgestelde kader.

Voor een nadere toelichting van de door ons voorgestane aanpak verwijzen wij u graag naar de programma's 3 en 4.