Verkeer en Bereikbaarheid

Het meerjarig budgettair kader voor programma 9 ziet er na verwerking van alle voorstellen als volgt uit.

Programma 09: Verkeer en Bereikbaarheid

Bedragen x 1.000

Budgettair kader

2017

2018

2019

2020

Baten inclusief mutatie reserves

Stand ontwerpbegroting 2016

8.488

8.490

8.490

8.490

Raadsbesluiten na vaststelling begroting

28

28

28

28

Actuele stand baten

8.516

8.517

8.517

8.517

Nieuwe ontwikkelingen

-1.228

-1.175

-1.182

-1.182

Totaal baten ontwerpbegroting 2017-2020

7.288

7.343

7.336

7.336

Lasten inclusief mutatie reserves

Stand ontwerpbegroting 2016

7.299

7.296

7.306

7.676

Raadsbesluiten na vaststelling begroting

37

37

37

36

Actuele stand lasten

7.336

7.333

7.343

7.712

Nieuwe ontwikkelingen

-450

-438

-534

-1.020

Totaal lasten ontwerpbegroting 2017-2020

6.887

6.895

6.809

6.693

Saldo ontwerpbegroting 2017-2020

401

447

527

643

Toelichting nieuwe ontwikkelingen

Als gevolg van de inflatiebijstelling zijn de baten met € 0,2 miljoen binnen programma 9 verhoogd.

De inkomsten voor parkeergarages, straatparkeren en naheffingsaanslagen zijn structureel te hoog opgenomen in de begroting. In afwachting van het parkeerbehoefte onderzoek is in voorgaande jaren de begroting steeds incidenteel bijgesteld. Boekjaar 2015 is als ijk jaar genomen bij de bepaling van de “lucht” in de begroting. Om met een realistische begroting verder te gaan is het noodzakelijk om de inkomsten voor parkeren € 1 miljoen en voor handhaving € 0,4 miljoen structureel naar beneden bij te stellen.

Daarnaast is de oplossing "Verhoging havengelden" binnen programma 9 verwerkt. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar 1.2.2 Ontwikkelingen 2017-2020.