Overzicht belastingen en heffingen

De gemeentelijke belastingen en heffingen vormen circa 13 procent van de inkomsten van de gemeente. Het is van belang optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden die de Gemeentewet en andere bijzondere wetten bieden om belasting en leges te heffen. De Gemeentewet somt de belastingen die een gemeente mag heffen, limitatief op.

De belastingen die in 2017 door de gemeente Venlo geheven worden zijn:

· Onroerende zaakbelastingen (OZB)

· Hondenbelasting

· Toeristenbelasting

· Parkeerbelastingen

· Reclamebelasting (binnenstad Venlo)

Op grond van artikel 229 van de Gemeentewet kan de gemeenteraad rechten heffen voor door de gemeente geleverde diensten en producten. Dit zijn heffingen die eenzijdig door de gemeente worden opgelegd. Voor deze categorie bepaalt artikel 229b van de Gemeentewet dat de te hanteren tarieven maximaal 100% kostendekkend mogen zijn. De wet geeft voor de mogelijke rechten geen limitatieve opsomming.

Venlo kent voor 2017 de volgende rechten:

· Afvalstoffenheffing

· Rioolheffing (art. 228a Gemeentewet)

· Leges

· Marktgelden

· Haven- en opslaggelden

· Lijkbezorgingsrechten

· BIZ-heffing Tegelen centrum

· BIZ-heffing 18 bedrijventerreinen

· BIZ-heffing Blerick centrum

Aanslagbiljet

De gemeente Venlo kent een belastingaanslag waarop de belangrijkste belastingen en heffingen op één aanslagbiljet worden verenigd. Het gaat om de OZB, afvalstoffenheffing, rioolheffing en voor zover van toepassing de hondenbelasting. Op het aanslagbiljet is ook de WOZ-waarde vermeld. In 2017 ontvangen belanghebbenden de nieuwe WOZ‑waarde met waardepeildatum 1‑1‑2016.

Zoals bekend heeft Venlo de heffing en invordering van de belastingen ondergebracht in de Gemeenschappelijke Regeling BsGW. Om een maximaal rendement te realiseren zijn, met ingang van 1 januari 2015, de waterschapsheffingen en de gemeentelijke belastingen voor de deelnemers gecombineerd op één biljet ondergebracht.

(bedragen x € 1.000)

Opbouw raming opbrengsten OZB begroting 2017

WOZ

OZB Eigenaren

OZB Gebruikers

OZB-opbrengst

Woningen

Waarde beginstand

2016

€ 8.149.691

€ 8.149.691

OZB-tarief/-percentage

2017

0,2054%

OZB-opbrengst

€ 16.739

€ 16.739

Niet-woningen

Waarde beginstand

2016

€ 3.248.566

€ 3.248.566

€ 2.738.791

OZB-tarief/-percentage

2017

0,3125%

0,2510%

OZB-opbrengst

€ 10.152

€ 6.874

€ 17.026

Totaal

11.398.257

€ 26.891

€ 6.874

€ 33.766

Oninbaar 0,5%

€ 169-

Areaaluitbreiding

€ 300

Totaal

€ 33.897

Toelichting:

  •  In de Kadernota 2017 is aangegeven dat de inflatoire aanpassing van de OZB met 1,6% resulteert in een meeropbrengst OZB van € 0,525 miljoen voor 2017.
  • De areaaluitbreiding wordt voor 2017 geprognosticeerd op € 0,3 miljoen.
  •  In totaal neemt de OZB opbrengst in 2017 toe met € 0,825 miljoen ten opzichte van de begroting 2016

Afvalstoffenheffing

Afvalstoffenheffing dient ter financiering van de kosten voor beheer en verwerking van afval. De afvalstoffenheffing maakt net als de OZB en de rioolheffing onderdeel uit van de woonlastendruk. De gemeente Venlo maakt onderscheid in de heffing tussen eenpersoonshuishoudens en meerpersoonshuishoudens. Voor de afvalstoffenheffing geldt 100% kostendekkendheid. Op basis van de kostenbegroting 2017 worden de inkomsten uit de afvalstoffenheffing op € 7,2 miljoen geraamd rekening houdend met de door de raad vastgestelde teruggave (raadsvoorstel 31 d.d. 24 juni 2015). Middels dit raadsvoorstel is besloten om de egalisatie reserve te verminderen met € 3,5 miljoen in de periode 2016-2018. Uitgaande van een richtlijn van € 25 betekende dit dat voor 2016 de afvalstoffenheffing voor meerpersoonshuishoudens is gedaald met € 28 en voor éénpersoonshuishoudens met € 17 (conform de gebruikelijke tariefverhouding 100:60). Als gevolg van verdere kostenbesparingen kan het tarief voor 2017 voor meerpersoonshuishoudens nog eens dalen met ruim € 6,50 en voor éénpersoonshuishoudens met bijna € 4,00

Rioolheffing

Rioolheffing dient ter financiering van de gemeentelijke watertaken, waaronder het beheer en onderhoud van gemeentelijke riolering, afvalwater, hemelwater, grondwater en dergelijke. De gemeente Venlo heft rioolheffing van de gebruiker van een perceel. Er wordt onderscheid gemaakt tussen kleinverbruik (t/m 1.000 m³) en grootverbruik (boven 1.000 m³). De rioolheffing maakt net als de OZB en afvalstoffenheffing onderdeel uit van de woonlastendruk. Op basis van de kostenbegroting 2017 wordt de opbrengst rioolheffing geraamd op € 8,6 miljoen. Voor 2017 kunnen de tarieven gelijk blijven aan die van 2016.

Toeristenbelasting

De tarieven voor 2017 worden inflatoir bijgesteld.
Dit leidt tot de volgende tarieven per persoon per overnachting:

2016

2017

Hotels

€ 1,91

€ 1,94

Vakantie-onderkomens en stacaravans

€ 1,58

€ 1,61

Mobiele onderkomens en vakantieaccommodaties

€ 1,38

€ 1,40

Hondenbelasting

Hondenbelasting is een algemeen dekkingsmiddel. De tarieven voor 2017 worden inflatoir bijgesteld. Er bestaat geen verband met de voorzieningen of overlastbestrijding. De totale opbrengst wordt voor 2016 geraamd op € 880.000.