Uitbreidingsinvesteringen

De uitbreidingsinvesteringen bestaan uit reeds eerder gevoteerde kredieten en nieuw aangedragen voorstellen. Hieronder worden de nieuw aangedragen voorstellen afzonderlijk toegelicht.

17-110 Parkeerbeleid

Het proces om te komen tot een gastvrij parkeerproduct met de parkeerbasis op orde –of dat nu zal gaan via een verzelfstandigingproces door de markt of op meer klassieke wijze– zal minimaal 2 à 3 jaar kosten. Vooral ook gelet de herontwikkeling van parkeerlocatie Maaskade laag en de aanstaande sluiting van parkeergarage Roermondsepoort krijgen we de komende jaren te maken met transitiekosten om de parkeercapaciteit op orde te houden.

17-068 Kredietaanvraag onderwijshuisvesting Velddijk en Wildveld

Met het beschikbare krediet van € 7.400.000,- voor de herhuisvesting van VSO de Velddijk, kan niet het gehele gebouw (incl. praktijkschool) worden gerenoveerd en de technische en functionele verduurzaming (incl. asbestsanering) worden gerealiseerd. Er is een aanvullend krediet nodig van € 2.000.000,- (exclusief de koppeling met Theater De Garage en extra maatregelen voor het realiseren van een energie-neutraal gebouw.

17-081 Krediet Uitbreiding VSO-LZ de Wijnberg

De VSO-school beschikt over een schoolgebouw dat geschikt is voor 45 leerlingen. Oorspronkelijk dacht men 125 VSO-leerlingen te moeten gaan huisvesten. Deze aanname is bijgesteld naar 85 leerlingen. Uitgaande van een permanente uitbreiding met 40 VSO-leerlingen (6 groepen) residentiele plaatsingen. In afwachting van verdere gesprekken met het bestuur van de Wijnbergschool en de ontwikkelingen van het aantal leerlingen is een aanvullend krediet noodzakelijk.

17-082 Aanpassing bestaande locatie tbv basisschool Al Andalous

Deze basisschool is tijdelijk gehuisvest in het schoolgebouw aan de Simon Stevinstraat. Het gebouw heeft het einde van de technische levensduur bereikt. Bovendien is huisvesting in, of in de nabijheid van, het voedingsgebied in combinatie met een goede bereikbaarheid via openbaar vervoer wenselijk in verband met de regiofunctie. Aanpassing van een(of het) bestaand(e) gebouw wordt op basis van een globale kostenraming geraamd op € 800.000,-. In lijn met de gemaakte afspraken moeten we in 2016 komen tot een definitieve locatiekeuze voor deze basisschool. Dit op basis van de verordening “Onderwijshuisvesting” en de beschikbare schoolgebouwen. Daarbij speelt vanuit secundair oogpunt mee de gevolgen van de locatiekeuze voor het leerlingenvervoer. De gemeente is namelijk verantwoordelijk voor de kosten van leerlingenvervoer op basis van denominatie. Een centraal gelegen locatie draagt bij aan terugdringing van de kosten leerlingenvervoer.

17-066 Proces- en capaciteitsmiddelen campusontwikkeling 2017

De provincie Limburg zet fors in op de campusontwikkeling en daarover is inmiddels ook een principe besluit over genomen. Provincie Limburg verwacht van Venlo een pro-actieve en op onderdelen een leidende rol in het kader van de regiobelangen. Voor de campus-ontwikkeling zijn voor 2016 middelen beschikbaar gesteld voor beleids- en procescapaciteit. Voor 2017 dient middels de begroting nog een krediet van € 540.000,- beschikbaar te worden gesteld. De proces- en capaciteitsmiddelen zijn direct verbonden aan het realiseren van de drie sporen uit het programma Campus Greenport Venlo (werklandschap, kennislandschap en faciliteiten en infrastructuur (stedelijk centrum) ) en de investeringen, projecten en activiteiten die binnen dit programma gedaan worden.

17-067 Inflatiecorrectie krediet FHK Infrastructuur

De realisatie van de hoofdinfrastructuur was, in het financieel raamwerk Kazernekwartier, voorzien in de jaren 2013 en 2014. Conform het financieel raamwerk zijn derhalve vanaf 2015 kapitaallasten opgenomen in de meerjarenbegroting. De investering heeft voor een klein deel plaatsgevonden (rotonde Kazernestraat en fietslus Berenkuil). In afwachting van concrete plannen en contracten is en wordt nog geen aanvang gemaakt met investeringen in de hoofdontsluiting, te weten de ongelijkvloerse kruising Eindhovenseweg en hiermee samenhangende werken. Hierdoor vallen een groot gedeelte van de geraamde kapitaallasten in 2015 en 2016 vrij, ten gunste van de algemene begroting. Het uitstel van realisatie heeft echter tot gevolg dat het project budget onderhevig is aan prijsstijgingen en rente toeschrijving over de reeds gerealiseerde kosten. De vertraging in de uitvoering leidt daardoor tot meerkosten van ongeveer € 1.000.000,-.

De nota investeringsbeleid geeft mogelijkheden een inflatiecorrectie toe te passen op de geraamde investeringen. Gezien de samenhang tussen de fasering van de ontwikkeling van het gebied en de aanleg van de hoofdontsluiting achten wij uitstel van de investeringen doelmatig en derhalve een inflatiecorrectie op de investeringen noodzakelijk.

17-083 Aanvullende investering huisvesting Museum van Bommel van Dam

In het kader van de propositie stedelijk centrum wordt een aanvullende investering van € 6.875.000,- voorgesteld m.b.t. huisvesting van het verzelfstandigd museum Van Bommel Van Dam in het voormalige postkantoor. Deze investering komt bovenop het krediet ad. € 1.625.000,- welk reeds in de meerjarenbegroting (2018) is verwerkt. Op basis van de aankoop van het gehele complex is geconstateerd dat met een bijdrage van de Provincie van € 4.250.000,- op een totaal van € 8.500.000,- deze investering gedekt kan worden door middel van de huurinkomsten van KPN (tijdelijk) en het verzelfstandigd museum.

17-088 Opgave stedelijk centrum in relatie tot campusontwikkeling 2017

In het kader van spoor 3 vanuit de campusontwikkeling is Venlo samen met provincie bezig aan de uitwerking van een integrale aanpak van het stedelijk centrum. Deze opgave is gericht op het (door-)ontwikkelen tot een aantrekkelijke stad voor studenten en kenniswerkers. Onderdeel van die opgave is het verder intensiveren van het aantrekkelijk maken voor studenten om zich in Venlo te vestigen. Daarbij gaat het niet alleen om de fysieke mogelijkheden (huisvesting), maar ook om ontwikkelen en uitvoeren van een gerichte communicatiestrategie en het in beeld brengen van de overige randvoorwaarden (sport, recreatie, “studentenleven”) die nodig zijn om studenten te verleiden om in Venlo te gaan wonen. Hiertoe wordt de komende jaren een extra inspanning van € 125.000,- per jaar voorzien. Inzet van deze middelen is direct gerelateerd aan de verdere investeringen die in het kader van spoor 3 (o.a. Musea, Openbare Ruimte, Onderwijshuisvesting, Studentenhuisvesting) gedaan worden.

17-087 GVVP 2017 & Wijk- en Dorpszaken 2017

De beschikbare ruimte voor investeringen in het gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan (GVVP) zullen zonder nieuwe impuls opdrogen. Voor investeringen 2017 ten behoeve van het GVVP wordt conform het Coalitieprogramma samen met Wijk- en Dorpszaken 2017 € 700.000,- per jaar uitgetrokken voor de jaren 2016 tot en met 2018

(Wijk- en Dorpszaken € 300.000,- en GVVP € 400.000,-).

17-035 Beheer en onderhoud Railterminal

In voorbereiding op de aanbesteding en uitvoering van de spoorse aanpassingen, ten behoeve van de nieuwe Railterminal Greenport Venlo, zal er een voetgangers- en fietstunnel worden aangelegd. Dit valt primair onder de verantwoordelijkheid van Prorail in samenwerking met TPN die als opdrachtgever het project railterminal aanstuurt. De gemeente Venlo is echter verantwoordelijk voor het huidige en toekomstige wegbeheer en wordt door Prorail verantwoordelijk geacht voor toekomstig onderhoud aan de constructieve delen van de toeleiding van de tunnelbak. Tevens verlangt Prorail een eenmalige afkoopsom van Venlo als wegbeheerder voor het toekomstige beheer en onderhoud van de tunnelbak zelf ( het zgn. spoor kruisende deel). In de hiertoe opgestelde Beheer- en Onderhoudsovereenkomst tussen de partijen Prorail, TPN en gemeente Venlo zijn de financiële gevolgen voor Venlo volledig afgedekt middels 3.000.000,- bijdrage die Venlo levert aan de spoorse aanpassingen van het project Railterminal. Met deze oplossing worden toekomstige beheer- en onderhoudskosten door de gemeente Venlo van de toe-leidende delen van de tunnel geborgd. Het krediet Railterminal dient hiertoe met een bedrag van € 122.500,- te worden verlaagd.