Financiële kaders (budgettaire uitgangspunten)

Waarom hebben we dit budgettair kader?

Voor de uitvoering van de nieuwe wetgeving voortvloeiend uit de drie decentralisaties is een financieel kader opgesteld om te bepalen welke middelen mogen worden ingezet voor de uitvoering daarvan. Het kader is opgebouwd vanuit de integratie uitkering sociaal domein die we van het rijk krijgen en wordt uitgebreid met middelen uit bestaande budgetten, die de integraliteit van de uitvoering helpen bevorderen. Naast het bevorderen van integraliteit wordt ook gestreefd naar substitutiemogelijkheid van middelen.

Wat zijn de uitgangspunten van het budgettair kader?

Voor de middelen voor de nieuwe en aangepaste wettelijke taken hanteren we de volgende uitgangspunten:

  1. De middelen die we via het rijk krijgen in de integratie uitkering zijn kaderstellend voor de wijze waarop er in Venlo aan de verantwoordelijkheden invulling wordt gegeven. Kortom, een ontwerpeis aan het beleid, vooraf;
  2. De raad van Venlo heeft besloten om deze middelen gedurende drie jaar tot en met 2017 voor dit doel te oor merken;
  3. Mochten er in deze periode middelen binnen de drie decentralisaties in enig jaar overblijven dan zullen deze gereserveerd worden;
  4. Alle overige bestaande begrotingsposten die direct bijdragen aan de uitvoering van het sociaal domein worden ook toegevoegd aan het budgettair kader.