Vervangingsinvesteringen

De vervangingsinvesteringen bestaan uit nieuw aangedragen voorstellen. Hieronder worden de nieuwe aangedragen voorstellen afzonderlijk toegelicht.

17-071 Vervanging bomen 2017

De gemeente Venlo heeft op dit moment circa 60.000 bomen in de openbare ruimte. Het beheer is er op gericht om dit areaal bomen duurzaam in stand te houden. Hiertoe dient, op basis van levensduur, vitaliteit en veiligheid, jaarlijks een deel van het areaal bomen vervangen te worden.

17-074 Vervanging speelplekken 2017

In het jaar 2017 is de gedeeltelijke reguliere vervanging voorzien van een aantal speelplekken in de gemeente Venlo. De gemeente Venlo telt 257 speelplekken met daarin ongeveer 1230 speeltoestellen. Deze speeltoestellen staan, na het inwerking treden van het attractiebesluit, grotendeels in een zandondergrond. Verder zijn bij veel speelplekken ter bescherming van de kinderen hekwerken en ballenvangers geplaatst. Het investeringsbudget wordt ingezet voor structurele vervangingen en daarmee ook voor de duurzame instandhouding van de speelvoorzieningen.

17-075 Vervangen verkeersregelinstallaties 2017

Op basis van de technische en de functionele levensduur komt jaarlijks een deel van het areaal verkeersregelinstallaties in aanmerking voor gehele of gedeeltelijke vervanging.

17-076 Levensduur verlengend onderhoud buitensportparken 2017

Jaarlijks is op het investeringsplan een krediet voor levensduur verlengende onderhoudsmaatregelen t.b.v. buitensportparken opgenomen. Deze diverse investeringen op de sportparken zijn nodig om de levensduur ervan te verlengen. Het betreft o.a. toplaagrenovaties, sportvelddrainage, het vervangen van toegangswegen of hekwerken, aanpassing sportveldverlichting. Het voorstel is om vanaf 2017 het krediet weer beschikbaar te stellen zodat het onderhoudspeil van de buitensportparken van voldoende niveau blijft.

17-077 Vervanging voertuig voor landmeetkundige werkzaamheden 2017

In 2017 is voorzien in de vervanging van het voertuig dat wordt ingezet voor landmeetkundige werkzaamheden.

17-085 Vastgoed investeringen 2017

Op 16 december 2015 heeft de gemeenteraad ingestemd met het meerjaren-onderhoudsplan voor gebouwen. De raad heeft vastgesteld dat jaarlijks bij de begrotingsbehandeling investeringen voor onderhoud aan de gemeenteraad worden voorgelegd. In het raadsbesluit is een schattingswijziging vastgesteld. Deze begrotingswijziging is de uitwerking van de effecten van dit besluit. Jaarlijks zullen de investeringsaanvragen worden geactualiseerd. Het kan dus zijn dat investeringen, die momenteel in portefeuille zijn in 2017, naar een later jaar doorgeschoven worden of dat ze komen te vervallen.

17-086 Vervangingsinvesteringen SLW - software 2017

Dit betreft de vervangingsinvesteringen van de systemen binnen de afdeling Samen Leven en Werken voor een totaalbedrag van € 413.000. Deze systemen (o.a. Schulinck, Portaal en Onderwijs) zijn onvermijdelijk om het primaire proces uit te voeren.

17-064 WMO Hulpmiddelen 2017

Jaarlijkse investeringen in hulpmiddelen WMO voor 2017

17-080 Vervangende nieuwbouw SO-LZ school de Wijnberg

Al in 2009 is geconstateerd, dat voor het uit 1955 daterende schoolgebouw vervangende nieuwbouw noodzakelijk is. Uitgaande van 100 SO leerlingen. In 2015-2016 zijn diverse gesprekken gevoerd met het bestuur van de Wijnbergschool over het verwachte leerlingenaantal.( Vanuit historische perspectief is een aantal van 100 leerlingen aannemelijk).

17-089 E-HRM

Bij de begroting 2016-2019 is een krediet gevoteerd van € 140.000,-. Aanvullend is er nog een extra krediet nodig van € 10.000,-.