Wijzigingen ten opzichte van de jaarrekening 2015

Vergeleken met de risico's van de Algemene Dienst in de jaarrekening 2015 zijn in de begroting 2017 enkele nieuwe risico's opgevoerd. Daarnaast zijn sommige risico's op onderdelen gewijzigd en zijn een aantal risico's vervallen. Deze paragraaf beschrijft de wijzigingen in de risico's van de Algemene Dienst in de begroting 2017 ten opzichte van de jaarrekening 2015.

Nieuwe risico's

 • Groot onderhoud wegen
 • Minder leges inkomsten omgevingsvergunningen 2016
 • Parkeergarage Roermondsepoort
 • Lagere inkomsten registratie niet-ingezetenen
 • Armoedebeleid
 • Civiele objecten
 • Minder leges inkomsten reisdocumenten
 • Arbeidsmarktparticipatie

Als gevolg van het aanmelden van bovenstaande nieuwe risico's is de benodigde weerstandscapaciteit van de Algemene Dienst in totaal toegenomen met € 4,4 miljoen ten opzichte van de jaarrekening 2015.

Een toelichting op deze risico's is te vinden in bijlage VII.

Gewijzigde risico's

 • Drie decentralisaties sociaal domein
 • Juridische risico's
 • BUIG middelen
 • Onderwijsachterstandenbeleid
 • Trade Port Noord
 • Uitkeren van planschadevergoedingen al gevolg van bestemmingsplanwijzigingen
 • Vluchtelingen en statushouders
 • WAA

Als gevolg van wijzigingen in bestaande risico's is de benodigde weerstandscapaciteit van de Algemene Dienst in totaal afgenomen met € 5,5 miljoen ten opzichte van de jaarrekening 2015.

Een toelichting op deze risico's is te vinden in bijlage VII.

Vervallen risico's

 • Lagere inkomsten dan begroot
 • Minder inkomsten en meer uitgaven met betrekking tot gemeentelijk vastgoed
 • WMO regionale taken
 • In stand houden gemeenschapsaccommodaties
 • Extra uitgaven als gevolg van calamiteiten
 • Grootschalige topografie

Als gevolg van het vervallen van bovenstaande risico's is de benodigde weerstandscapaciteit van de Algemene Dienst in totaal met € 1,6 miljoen afgenomen ten opzichte van de jaarrekening 2015.

Een toelichting op deze risico's is te vinden in de jaarrekening 2015.