EMU-saldo

De Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet Hof)

De Europese eisen en afspraken over reductie van het begrotingstekort en de staatsschuld vormen de basis van de Wet Hof. De middellange termijndoelstelling voor het EMU-saldo is het op termijn verkrijgen van begrotingsevenwicht in stappen van 0,5 procent bbp per jaar. Het EMU-saldo is het vorderingensaldo van de collectieve sector op transactiebasis. Omdat ook gemeenten, provincies en waterschappen bijdragen aan het begrotingstekort van de collectieve sector, bepaalt het wetsvoorstel dat niet alleen het Rijk maar ook de decentrale overheden zich moeten houden aan de doelstellingen uit het aangescherpte Stabiliteits- en Groeipact.

In het financieel akkoord dat VNG, IPO en UvW in januari 2013 met het Rijk hebben gesloten, is vooruitlopend op het inwerking treden van de wet houdbare overheidsfinanciën (wet Hof) een afspraak gemaakt over de normering van het EMU-saldo van de decentrale overheden gezamenlijk voor de duur van deze kabinetsperiode.

Realisatiecijfers van het CBS laten zien dat in 2013 en 2014 de decentrale overheden de ambitie voor het EMU-saldo hebben gerealiseerd. Voor de jaren 2015, 2016 en 2017 wordt, op basis van ramingen van het Centraal Planbureau, verwacht dat de decentrale overheden binnen de afgesproken norm blijven van het financieel akkoord.

Conform afspraak is op 14 september 2015 bestuurlijk overleg gevoerd over het plafond voor het EMU-tekort voor de gezamenlijke decentrale overheden in 2016 en 2017. Hierin is afgesproken dat:

- de EMU tekortruimte voor de decentrale overheden in 2016 -/- 0,4% BBP bedraagt;

- de decentrale overheden hun investeringen gewoon door kunnen laten gaan en dat er in deze kabinetsperiode tot en met 2017 geen sancties zullen worden opgelegd bij overschrijding;

- de EMU-tekortruimte voor 2016 niet nader wordt verdeeld over gemeenten, provincies en waterschappen en dat er geen formeel vastgestelde referentiewaarden op het niveau van individuele gemeenten, provincies en waterschappen zijn;

- een jaar na het bestuurlijk overleg de nieuwe EMU-tekortruimte wordt bekeken op basis van een nieuwe tranche realisatiecijfers.

Wat betekent de Wet Hof voor Venlo

Tot dusver zijn heeft de Wet Hof voor Venlo geen gevolgen gehad, omdat de ontwikkeling van de EMU-saldi op macro-niveau niet leiden tot overschrijdingen.

Onderstaande tabel geeft de EMU-saldi voor de jaren 2016-2020 weer op basis van de begrotingscijfers . Jaarlijks worden deze cijfers aan het CBS aangeleverd. In 2016, 2017 en 2018 is een EMU-tekort begroot, vanaf 2019 is er sprake van een overschot. Dit wordt met name veroorzaakt doordat er in de jaren 2016-2017 extra uitgaven in verband met restantkredieten worden geraamd.