Derde geldstromen

De gemeente Venlo zet sterk in op derde geldstromen. Deze derde geldstromen liggen in het verlengde van lobby en public affairs trajecten omdat deze trajecten veelal vooraf gaan aan of parallel lopen aan derde geldstroom trajecten.

Provincieniveau

De provincie zit midden in de huidige coalitieperiode en is met veel gemeenten in gesprek over het vormgeven van deze ambities. Vanuit Venlo wordt ook intensief met de provincie samengewerkt om te kijken op welke terreinen de provinciale en gemeente ambities elkaar raken op het gebied van de sociale agenda en ook voor de ruimtelijk-fysieke trajecten. In 2016 is hier veel voorwerk voor gedaan.

Rijksniveau

In 2017 zijn landelijke verkiezingen. Dit betekent dat er ook een nieuw regeerakkoord zal komen waarin andere accenten worden gelegd. Naast het nauwgezet volgen van deze accentverschuivingen zal op de lopende dossiers waarvoor we met het Rijk in gesprek zijn/willen onverminderd worden ingezet. Daarnaast is het Rijk ook verantwoordelijk voor het "wegzetten" van diverse Europese middelen. Dit zal ook tijdens een verkiezingsjaar gewoon doorgaan.

Europees niveau (inclusief interreg)

De nieuwe europese programma's hebben inmiddels ook zijn beslag gekregen. Belangrijke thema's op dit niveau zijn:

We zien steeds vaker dat subsidieverstrekkers kijken naar de schaal van de regio en niet naar de gemeentelijke schaal. Dit heeft ook gevolgen voor de wijze waarop de gemeenten in noord en midden Limburg moeten samenwerken om aanspraak te maken op deze middelen. We zullen daarom ook de regionale samenwerking op het gebied van lobby/derde geldstromen in 2017 verder gaan verstevigen (zie ook programma 1).

Het kunnen inspelen op subsidiekansen hangt in grote mate af van de calls die worden opengesteld voor de verschillende subsidies in 2017 en in hoeverre deze passen op onze gemeentelijke ambities (inclusief cofinanciering). Ten tijde van het opstellen van deze paragraaf (mei 2016) zijn deze zaken nog niet vastgesteld. We kunnen wel aangeven dat we majeure ontwikkelingen zoals

  • duurzaamheid
  • topsectoren (logistiek en agro food)
  • Sociaal domein opgave
  • (Grensoverschrijdende) arbeidsmarkt
  • Campus ontwikkeling/studentenstad
  • Enkele gebiedsontwikkelingen

ook in 2017 de nodige aandacht zullen krijgen.