Ontwikkeling Centrumstad

Inleiding

In het programma Ontwikkeling centrumstad wordt het kader beschreven voor de inspanningen die de gemeente in 2017 gaat leveren om het centrum te versterken ten behoeve van de (eu)regionale functie van Venlo. Deze inspanningen zijn schematisch weergegeven in de doelenboom van de volgende paragraaf.

Wat willen we bereiken?

De strategische doelstelling dit programma is “het versterken en verder ontwikkelen van het centrum ten behoeve van de (eu)regionale functie van Venlo”.

Vanuit dit programma wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de hoofdopgaven van de Strategische visie 2030 en meer in het bijzonder aan het daarin benoemde thema “Centrum Euregio: Hoofdstad en vitaal hart”. Hiermee sluit dit programma ook aan op de regiovisie “Regio in Balans”, en dan met name op het thema “Boeien en Binden”.

Dit programma sluit primair aan bij het thema’s “Positionering en profilering” in het coalitieprogramma Venlo 2014-2018, zowel vanwege de nieuwe rol en houding van de gemeente inzake de af te ronden majeure projecten (de markt maximaal aan zet), als vanwege enkele concrete afspraken (deze zijn in de tekst hieronder separaat vermeld). Resultaten van dit programma dragen ook bij aan het thema “lobby / acquisitie” en de daarbij geformuleerde ambitie om het belang van Venlo als krachtige centrumgemeente in de Euregio merkbaar te doen toenemen.

Ambities Strategische Visie 2030

In het gekozen voorkeursscenario ‘Venlo kansenstad’ uit de Strategische Visie worden de volgende voor het programma “Ontwikkeling centrumstad” relevante ambities aangegeven:

 • Venlo-Centrum is in 2030 “the place to be” (Da muss mann sein).
 • “Leisure en pleasure” is volledig doorontwikkeld, met een belangrijke rol voor horeca, grootstedelijke culturele functies, congressen en evenementen, met een duidelijke relatie en verbinding tussen binnenstad en kazerneterrein.
 • In de binnenstad beleef je overal “fresh” en duurzaamheid (C2C).
 • Cultuurhistorie is als rode draad door alles heen zichtbaar.
 • Shoppen doe je in het compacte, maar hoogwaardige euregionale winkelhart.
 • De binnenstedelijke dynamiek is toegenomen door het terugbrengen van het binnenstedelijk wonen (o.a. studentenhuisvesting)
 • Een goed onderhouden en ingerichte binnenstad maakt dat inwoners en bezoekers zich veilig voelen.

De kern van dit programma is: het versterken van een aantrekkelijke stad door het realiseren van onderscheidende voorzieningen en openbare ruimte in het stedelijke centrum, en die aantrekkelijkheid ook uit te dragen in public relations en uit te stralen in gastvrijheid. ‘Het stedelijke centrum’ kent daarbij de begrenzing zoals die in de Visie Stedelijk Centrum (2012) is vastgelegd: Venlose binnenstad + Maaswaard + Kazernekwartier. Door scherp te focussen op de onderscheidende kenmerken van dit kerngebied moet dit programma een maximale bijdrage leveren aan de positie en profilering van Venlo als centrumstad voor de (eu)regio.

Een belangrijke opgave is gelegen in de demografische ontwikkeling van onze stad en de regio. Venlo zou moeten inzetten op het binnenhalen en -houden van jonge, liefst hoger opgeleide mensen, en inzetten op versterking van de positie in de (eu)regio, onder andere als koop-, cultuur-, verblijfs- en kennisstad. Cruciale voorwaarde voor beide is een zekere mate van ‘grootstedelijkheid’. Bij positionering van Venlo als centrum van de Euregio hoort ook het ‘verkopen’ van de stad in het algemeen en “Venlo, beste binnenstad 2013-2015” in het bijzonder en het nemen van de lead bij het verkopen van de regio.

Ambities Coalitieprogramma Venlo 2014 - 2018

Uit het Coalitieprogramma Venlo 2014 – 2018, “Verbinden vanuit Vertrouwen en Verantwoordelijkheid” worden de volgende relevante ambities aangegeven:

 • We zetten in op een nauwere samenwerking tussen het Museum Van Bommel Van Dam en het Limburgs Museum.
 • Bij grote projecten is de markt het eerste aan zet. De gemeente is terughoudend totdat er voldoende zekerheden zijn dat private partijen hun ambities daadwerkelijk waar maken.
 • We draaien de structurele bezuiniging van € 192.000,- op evenementen terug (gerealiseerd in 2015).

IndicatorJR 20152017201820192020
Waardering Venlo centrumstad (inwoners)7,007,007,007,007,00
Gemiddeld rapportcijfer over drie afzonderlijk bevraagde aspecten van Venlo: als winkelstad, als cultuurstad, en als toeristenstad (jaarlijks, stadspeiling). Voor 2015 oorspronkelijk 6,50 beoogd, de ambitie is dus behaald. Streefcijfers 2017-2020 afhankelijk van (tempo) investeringen op basis van Campusontwikkeling, spoor 3.b. Faciliteiten.
Waardering Venlo centrumstad (bezoekers)0,000,000,000,000,00
Gemiddeld rapportcijfer over drie afzonderlijk bevraagde aspecten van Venlo: als winkelstad, als cultuurstad, en als toeristenstad (jaarlijks). De Indicator moet nog ontwikkeld worden. Pas na nulmeting over 2016 kunnen streefcijfers 2017-2020 worden gegeven.

Wat gaan we daarvoor doen?

Onze ambities reiken verder dan 2017. Om die langere termijn-ambities waar te maken, richten we onze inspanningen in 2017 en de daaropvolgende jaren op drie speerpunten.

Het versterken van (groot)stedelijke functies (horeca, cultuur, detailhandel) in hun samenhang.

 1. Centraal staan acties uit de cultuurnota 2015-2018 'Focus, Samenhang en Samenwerking', gerelateerd aan perspectieven in het document ‘Venlo als brandpunt van interactie’.
 2. Uitvoeren detailhandels- en horecabeleid op basis van de in 2015 door de raad vastgestelde sectorale nota’s, met speciale aandacht voor leegstaand vastgoed.
 3. Branding, acquisitie en relatiebeheer binnenstad.
 4. Ondersteunen van evenementen in relatie tot het profileren en vermarkten van Venlo.

Het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het centrum

 1. Het afronden c.q. doorontwikkelen van de multifunctionele majeure projecten Maaswaard, Q4 en Kazernekwartier waarbij aanbevelingen van de nota ‘Venlo als brandpunt van interactie’ en afspraken met de provincie inzake uitwerking van het spoor 3.b ‘Faciliteiten’ van de campusontwikkeling worden meegenomen.
 2. Doorontwikkelen instrumentarium openbare ruimte, met name Handboek Openbare Ruimte Binnenstad
 3. Opstellen Uitvoeringsagenda Stedelijk Centrum (rol accountmanager centrum) waarbij ‘uitnodigingsplanologie’ en het gemeentelijk faciliteren van grote en kleine initiatieven nadrukkelijk centraal staan.

Het aantrekkelijk maken van Venlo als studentenstad.

 1. Uitbouwen huisvestingsvormen studenten binnenstad op basis van de prognose in 2020 ongeveer 1.200 extra studentenkamers/ woningen nodig te hebben.
 2. Faciliteren huisvesting onderwijsinstellingen, met name Universiteit Maastricht met haar bachelor-opleiding (University College).
 3. Faciliteren en realiseren studentenvoorzieningen (STIP, specifiek studenten-sportprogramma; monitoren alle studentrelevante informatie inzake vervolgopleidingen, stagemogelijkheden en carrièreperspectieven).

De belangrijkste partners waarmee wij de doelstellingen in dit programma nastreven zijn VenloPartners, ondernemersverenigingen, branche-organisaties, het Platform Cultuurinstellingen, de organisatoren van beeldbepalende evenementen, woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars, onderwijsinstellingen (met name Universiteit Maastricht, HAS, en Fontys), en de provincie Limburg.

Waar relevant zullen we bij de uitvoering van deze ambities, met name die rond 'Venlo studentenstad', voortdurend spiegelen met de in 2015 verschenen nota ‘Venlo als brandpunt van interactie’.

Bedragen × 1.000

Middelen Programma 08

Baten / Lasten

2016

2017

2018

2019

2020

Ontwikkeling Centrumstad

Baten

13.705

12.663

4.641

21.212

26.925

Lasten

24.371

22.116

14.060

30.558

36.240

Subtotaal programma 08

-10.667

-9.453

-9.419

-9.346

-9.314

Onttrekkingen aan reserves

Baten

161

125

125

125

125

Toevoegingen aan reserves

Lasten

4.076

4.028

2.022

2.141

2.063

Saldo programma 08 na verrekening reserves

-14.582

-13.356

-11.316

-11.362

-11.252

Beleidskaders

Naast sectorale beleidsvisies en uitvoeringsprogramma’s hebben de volgende kaderstellende documenten een relatie met dit programma:

 • Strategische visie Venlo 2030
 • Strategische visie ‘Regio in balans’
 • Ruimtelijke Structuurvisie
 • Visie Stedelijk Centrum 2022
 • Cultuurnota 2015-2018
 • Evenementenbeleid 2016-2019

Programma's

Dit raad-programma is verbonden met een aantal andere raadprogramma’s, waarbij met name wordt gewezen op de relaties met:

 • programma 06. Economie en toerisme: Venlo centrum als toeristische hotspot en versterken van regionale kennisinfrastructuur
 • programma 07. Sport- en Cultuurbevordering: afstemming met kleinere culturele voorzieningen  - zoals amateurverenigingen -  alsmede de rol van culturele basisinstellingen in participatie inwoners
 • programma 09. Verkeer en bereikbaarheid: bereikbaarheid van het centrum
 • Programma 10. Wonen en leefomgeving: uitvoeringsprogramma ruimtelijke structuurvisie en wonen in de binnenstad
 • programma 11. Beheer openbare ruimte: adequaat onderhoud centrum.

Benadrukt wordt de relatie met de programma's 6 en 9 vanuit de samenhang tussen de lijnen "Werklandschap", "Kennislandschap" en "Infrastructuur en faciliteiten" uit het Plan van Aanpak Programma Greenport Venlo.