Economie en Toerisme

Het meerjarig budgettair kader voor programma 6 ziet er na verwerking van alle voorstellen als volgt uit.

Programma 06: Economie en Toerisme

Bedragen x 1.000

Budgettair kader

2017

2018

2019

2020

Baten inclusief mutatie reserves

Stand ontwerpbegroting 2016

4.886

2.976

1.330

1.330

Raadsbesluiten na vaststelling begroting

163

163

163

163

Actuele stand baten

5.049

3.139

1.493

1.493

Nieuwe ontwikkelingen

-677

5.293

1.546

626

Totaal baten ontwerpbegroting 2017-2020

4.372

8.433

3.039

2.119

Lasten inclusief mutatie reserves

Stand ontwerpbegroting 2016

8.345

6.475

4.852

4.629

Raadsbesluiten na vaststelling begroting

163

163

163

163

Actuele stand lasten

8.508

6.638

5.015

4.792

Nieuwe ontwikkelingen

-570

5.446

1.693

3.818

Totaal lasten ontwerpbegroting 2017-2020

7.938

12.084

6.708

8.609

Saldo ontwerpbegroting 2017-2020

-3.567

-3.651

-3.669

-6.490

Toelichting nieuwe ontwikkelingen

In de regio is afgesproken dat zowel de regio-gelden als de regionale bijdrage Innovatiecentrum (€ 1,28 per inwoner) worden ingezet voor de ontwikkeling van de Brightlands campus Greenport Venlo. Venlo heeft deze bijdrage aan het Innovatiecentrum eerder in de bezuinigingen ingebracht. Effectuering van de afspraak met provincie en regio betekent dat deze bezuiniging moet worden teruggedraaid. Het betreft een meerjarige bijdrage aan innovatieve projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van de Campus Greenport Venlo en gematcht worden met innovatie middelen van de provincie. Als gevolg hiervan stijgen de lasten structureel met € 0,1 miljoen.

Conform het plan van aanpak programma Greenport Venlo is tussen de vijf betrokken regiogemeenten en de provincie een principeakkoord bereikt over de vorming van één werklandschap voor Greenport Venlo door middel van een vervlechting van de (grond)exploitaties van Development Company Greenport Venlo (DCGV), Trade Port Noord (TPN), Venlo GreenPark (VGP), Villa Flora en Innovatoren. Dit akkoord dient nog uitgewerkt en gevalideerd te worden, voordat sprake is van een definitief akkoord en voordat daarover uiteindelijk besluitvorming plaats kan vinden. Dit principeakkoord heeft de volgende financiële consequenties voor de begroting van de gemeente Venlo:

  • Een lagere vergoeding over het eigen vermogen, respectievelijk lagere rentelasten over de kapitaalinbreng in de nieuwe entiteit, momenteel geraamd op € 0,3 miljoen per jaar;
  • Het vervallen van de vergoeding voor ons accounthouderschap bij TPN, ad € 0,1 miljoen per jaar;
  • De per saldo lagere vergoeding voor het verstrekken van vreemd vermogen (€ 0,1 miljoen, incidenteel).

Voor de intredende gemeenten is de provincie bereid aan elke gemeente een bijdrage van € 2 miljoen te leveren, waarbij voor de bestemming van deze middelen steeds gekeken wordt naar de specifieke positie van die gemeente in het genoemde programma en de middelen gebruikt moeten worden voor zaken die bijdragen aan de uitvoering van het plan van aanpak Greenport Venlo en het realiseren van de daarin vervatte doelen. Afspraak is dat deze € 2 miljoen besteed moeten worden aan “concrete projecten op het gebied van binnenstedelijke voorzieningen voor studentenhuisvesting en kenniswerkers die de ontwikkeling van Greenport Venlo versterken”. Deze afspraak ligt vast in het principeakkoord. In principe bepalen we als gemeente Venlo zelf waaraan we deze gelden willen besteden, mits het voldoet aan de genoemde voorwaarde. De focus ligt daarbij op voorzieningen die de ontwikkeling van het programma Greenport Venlo versterken. Binnen programma 6 zijn hiervoor de baten in 2017 met € 1,4 miljoen en in 2018 € 1,1 miljoen verlaagd en vanaf 2019 verhoogd met € 0,4 miljoen. Daarnaast zijn de lasten voor 2017 met € 1 miljoen en 2018 € 0,7 miljoen verlaagd en vanaf 2019 verhoogd met € 0,8 miljoen.

Er is een nieuwe doelenboom samengesteld in de programma’s 6, 7, 8 en 10. Alle organisatieproducten in deze programma’s zijn op basis van de vastgestelde programma’s en collegeproducten gescreend en onderliggende budgetten op diverse plaatsen herschikt. Per saldo een budgettair neutrale begrotingswijziging.

Binnen programma 6 zijn de lasten structureel met € 0,3 miljoen naar beneden bijgesteld.

Het C2C jaar, dat georganiseerd zal worden vanaf de opening van het nieuwe Venlose stadskantoor biedt de unieke kans Venlo nadrukkelijker te positioneren als C2C hoofdstad. Doel van het jaar is een bredere positionering van Venlo als C2C-capital (lokaal, regionaal, nationaal en internationaal) alsmede een bredere verankering van C2C bij o.a. bedrijfsleven, onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties, inwoners en de gemeentelijke organisatie.

Het in 2017 resterend benodigd budget van € 0,1 miljoen voor zowel de externe kosten als voor de inhuur ter vervanging van de eigen medewerkers kan budgettair worden opgevangen binnen programma 12.

Actualisatie van verwachte kosten en opbrengsten van (majeure) projecten grondexploitaties in de jaarschijven 2017 t/m 2020 volgens de meest recente berekeningen en planningen. Het gaat om eerder door de raad verleende meerjarige kredieten voor grondexploitaties binnen de gesloten financiële huishouding. Uiteraard zijn deze kredieten gedekt. In deze begrotingswijziging wordt een budgettair neutrale actualisatie zichtbaar gemaakt van de baten en lasten van betreffende grondexploitaties. Deze wijziging geeft eveneens een actueel beeld van de kasstromen van betreffende grondexploitaties waarop de financieringsbehoefte van de gemeente kan worden afgestemd. Door deze actualisatie zijn de baten voor 2017 met € 0,6 miljoen, 2018 met € 6,3 miljoen, 2019 met € 1 miljoen en 2020 met € 0,1 miljoen verhoogt binnen programma 6. Daarnaast zijn de lasten voor 2017 met € 0,8 miljoen, 2018 met € 6,5 miljoen, 2019 met € 1,2 miljoen en 2020 met € 0,3 miljoen naar boven bijgesteld.

Tenslotte is de oplossing "Vervallen budget acquisitie" binnen programma 6 verwerkt. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar 1.2.2 Ontwikkelingen 2017-2020.