Beheer openbare ruimte

Inleiding

In het programma Beheer Openbare Ruimte wordt het kader beschreven voor de inspanningen die de gemeente levert om haar inwoners een aantrekkelijke, hele en veilige leefomgeving te bieden. Aan de hand van de doelenboom worden deze inspanningen in de volgende paragrafen nader beschreven.

Wat willen we bereiken?

De strategische doelstelling van dit programma is “het instandhouden van een aantrekkelijke, hele en veilige leefomgeving”.

Vanuit dit programma wordt een bijdrage geleverd aan de opgaven uit de Strategische visie 2030, in het bijzonder aan het thema “Veelzijdige stad in het groen”. Ook sluit dit programma aan bij het Coalitieprogramma Venlo 2014 – 2018.

Ambities Strategische Visie 2030

In het gekozen voorkeursscenario “Venlo kansenstad” uit de Strategische Visie 2030 worden op basis van het thema “Veelzijdige stad in het groen” de volgende voor het programma “Beheer Openbare Ruimte” relevante ambities aangegeven:

 • Differentiatie op basis van diversiteit bestaande uit de combinatie van een stedelijk centrum met dorpskernen en wijken in een groen casco van Maas en natuur.
 • Een kwalitatief hoogwaardige woonomgeving door langjarig gerichte investering.
 • Eigen inzet van buurtbewoners door de buurt zelf (pilots) invulling te laten geven aan de inzet van beschikbaar onderhoudsgeld.
 • Doorontwikkeld wijkgericht werken, zodat er sprake is van betrokkenheid, inspraak en zelfbestuur.
 • Zo breed mogelijk toepassing van de principes van Cradle to Cradle.
 • Het bieden van een prettige fysieke leefomgeving.

Ambities Coalitieprogramma Venlo 2014 - 2018

Uit het Coalitieprogramma Venlo 2014 – 2018, “Verbinden vanuit Vertrouwen en Verantwoordelijkheid” worden de volgende relevante ambities aangegeven:

 • Leefbaarheid in wijken en kernen: meer betrokkenheid en eigenaarschap door op buurt- en wijkniveau samen te werken met inwoners en partners.
 • Ruimte voor de samenleving: basis op orde, regie vanuit de gemeente, stimuleren eigen initiatief en activiteit van inwoners.
 • Samen met inwoners route bepalen: keuzes meer samen met inwoners, integraal of bijvoorbeeld in co-creatie.
 • Buurtbudgetten: verschuiven verantwoordelijkheid voor kwaliteit openbare ruimte naar inwoners in buurten en wijken.

Het beheer en instandhouden van de openbare ruimte en het gemeentelijk vastgoed geeft uitvoering aan beleidskeuzes. Deze uitvoering is gericht op het realiseren van de genoemde ambities en tevens het instandhouden van een aantrekkelijke, hele en veilige leefomgeving, zijnde een prettige, fysieke leefomgeving.

Het beheer en instandhouden beoogt met beschikbare middelen de ambities en doelstellingen zo optimaal mogelijk te realiseren. De te maken keuzes vragen om betrokkenheid, inspraak en zelfbestuur van buurten en buurtbewoners. We moeten niet alleen leunen op burgerinitiatieven, maar moeten ook buurten en wijken actief betrekken bij het maken van keuzes.

De huidige kwaliteit van de openbare ruimte en het gemeentelijk vastgoed kent maar een beperkte differentiatie. De aanwezige diversiteit van stedelijk centrum, dorpskernen, wijken en groen casco, maakt differentiatie mogelijk. Het is nodig om te differentiëren om met de beschikbare middelen de ambities en doelstellingen te realiseren. Er wordt gestreefd naar het vergroten van de biodiversiteit en het verminderen van niet passende uitheemse beplanting. Tevens wordt er ruimte gegeven aan (inwoners)initiatieven voor bijvoorbeeld heeminrichtingen en wijk- / dorpstuinen.

We moeten de principes van Cradle to Cradle breed toepassen om op langere termijn “meer met minder” te kunnen doen. Dit sluit aan bij de ambities om langjarig gericht te investeren op een kwalitatief hoogwaardige woonomgeving, die een prettige fysieke leefomgeving biedt. Een goed voorbeeld is het vervangingsproject openbare verlichting naar LED, waar een betere duurzame verlichting met 60% lagere energiekosten gerealiseerd wordt. Als Venlo hebben we daar een koploperspositie in.

Het nieuwe inzamelsysteem (materiaalbeleidsplan), waardoor afval herbruikbaar materiaal wordt, levert door het goed meedoen van de inwoners een beter resultaat en verlaging van de afvalstoffenheffing op.

Belangrijk aspect vormt de relatie tussen de gemeentelijke eigendommen (areaal openbare ruimte en vastgoed), de beleidskeuzes (gekozen kwaliteitsniveaus) en de beschikbare middelen (budget en capaciteit). We moeten balans aanbrengen in deze relatie om de ambities en doelstellingen te realiseren.

Samen met ketenpartners, zoals waterschappen, provincie en andere overheden, wordt een aanpak ontwikkeld, om de gevolgen en overlast van klimaatverandering op te vangen. Ook inwoners, bedrijven en instellingen worden betrokken bij deze aanpak, doormiddel van bijvoorbeeld participatie of co-creatie.

IndicatorJR 20152017201820192020
Rapportcijfer beleving / waardering kwaliteit openbare ruimte6,006,006,006,006,00
Rapportcijfer uit stadspeiling over beleving en waardering kwaliteit. Vanwege taakstellingen en bezuinigingen van de afgelopen jaren op het product Beheer Openbare Ruimte wordt de komende jaren een lagere beleving / waardering verwacht.
Score gemeente Venlo in jaarlijkse benchmark gemeentelijk vastgoed (verschillen met andere deelnemers vormen indicatie)4,004,004,004,004,00
Betreft een waarde ter uitdrukking van het verschil in score met andere deelnemende gemeentes.

Wat gaan we daarvoor doen?

Om ambities en doelstellingen waar te maken, worden de komende jaren volgende inspanningen gedaan. Daartoe geven de producten van programma 11 uitvoering aan vigerende beleidskaders, wet- en regelgeving. Onderstaande beschrijvingen zijn vanuit dit uitvoerend karakter opgesteld.

Voor het realiseren van de strategische doelstelling worden de volgende inspanningen en bijdrages geleverd. Vanwege het grote aantal en diversiteit aan (sub)producten binnen dit programma worden de inspanningen en bijdrages op hoofdlijnen beschreven.

Het beheren en instandhouden van een aantrekkelijke, hele en veilige leefomgeving

Met beschikbare middelen wordt regulier onderhoud uitgevoerd voor de instandhouding van een aantrekkelijke, hele en veilige leefomgeving. Hiertoe wordt in toenemende mate samengewerkt met verschillende disciplines, in de keten, tussen verschillende organisatie onderdelen en met wijken, buurten en lokale ondernemers, maar ook via participatie en werkervaringsplaatsen.

Ondersteunend wordt de relatie tussen kwaliteit, areaal en beschikbare middelen inzichtelijk gemaakt en bewaakt.

Het beheren en instandhouden van het gemeentelijk vastgoed voor een aantrekkelijke woonomgeving

In opdracht van andere afdelingen en programma's uitvoeren van de beheerexploitatie en het onderhoud aan gemeentelijke gebouwen.

Invullen van de makelaarsrol ten behoeve van bestrijding van leegstand in het vastgoed.

Ondersteunend worden de (beheer)systemen ten behoeve van het vastgoedbeheer actueel gehouden.

Het inwinnen, registreren en ontsluiten van gegevens over de openbare ruimte

Updaten of vernieuwen van de (beheer)systemen ten behoeven van het inwinnen, registreren en ontsluiten van gegevens over de openbare ruimte.

Actualiseren van deze (wettelijke) registraties ter ondersteuning van het beheer en instandhouding van de openbare ruimte.

Overige

Naast (gegevens)beheer en instandhouding, wordt in dit programma ook (in opdracht) invulling gegeven aan advisering, vergunningverlening (waar mogelijk flitsvergunning), aan- / verkoop en projectbegeleiding.

Vanuit de strategische doelstelling wordt bovendien invulling gegevens aan verschillende bereikbaarheidsdiensten, zoals calamiteitendiensten, consignatiediensten en weekendreiniging. Deze georganiseerde diensten vormen een structureel onderdeel van de verschillende (sub)producten.

Bedragen × 1.000

Middelen Programma 11

Baten / Lasten

2016

2017

2018

2019

2020

Beheer openbare ruimte

Baten

20.364

21.120

21.143

20.999

21.534

Lasten

40.764

41.519

41.174

37.727

37.511

Subtotaal programma 11

-20.400

-20.399

-20.032

-16.728

-15.978

Onttrekkingen aan reserves

Baten

5.127

4.668

1.298

1.346

688

Toevoegingen aan reserves

Lasten

-1.248

-

-

-

-

Saldo programma 11 na verrekening reserves

-14.025

-15.731

-18.734

-15.383

-15.290

Beleidskaders

De volgende wettelijke- en beleidskaders zijn van toepassing:

 • Strategische visie Venlo 2030.
 • Verschillende wettelijke registraties, waaronder de Basiskaart Grootschalige Topografie (BGT), de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), de Basisregistratie Topografie (BRT), de Basisregistratie Ondergrond (BRO), de Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (WOZ), de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (WKPB) en de Wet Informatie Uitwisseling Ondergrondse Netten (WION).
 • Verschillende (wettelijke) zorgplichten volgend uit onder andere de Wegenwet, Wegenverkeerswet, Wet milieubeheer, Telecommunicatiewet, Wet op de lijkbezorging, Waterwet.
 • Ambitiedocument C2C + uitvoeringsprogramma.
 • Groenbeleidsplan.
 • Diverse landelijk gehanteerde normeringen en richtlijnen, zoals visual tree assessment (VTA) en diverse CROW publicaties.
 • Stad van Actieve Mensen (SAM).

Programma's

Dit raad-programma is verbonden met een aantal andere raadprogramma’s. Hieronder een overzicht van deze relaties, met enkele nadere toelichting.

 • Programma 1      Bestuur en Publieke Dienstverlening
  - Aanname en behandeling meldingen
 • Programma 2     Openbare orde en veiligheid
  - Aanname en behandeling meldingen
  - Beheer en onderhoud van blusvoorzieningen
 • Programma 3      Participatie en Werkgelegenheid
  - Inzet mensen met afstand tot de arbeidsmarkt
 • Programma 5      Onderwijs en Jeugd
  - Beheer en instandhouding onderwijsgebouwen
 • Programma 7      Sport- en Cultuurontwikkeling
  - Beheer en instandhouding (sport)accommodaties
 • Programma 9     Verkeer en Bereikbaarheid
  - Beheer en instandhouding van parkeergarages en havenfaciliteiten
 • Programma 10    Wonen en Leefomgeving
  - Beheer en instandhouding van de fysieke leefomgeving