Participatie & Werkgelegenheid

Het meerjarig budgettair kader voor programma 3 ziet er na verwerking van alle voorstellen als volgt uit.

Programma 03: Participatie & werkgelegenheid

Bedragen x 1.000

Budgettair kader

2017

2018

2019

2020

Baten inclusief mutatie reserves

Stand ontwerpbegroting 2016

41.585

41.569

41.569

41.569

Raadsbesluiten na vaststelling begroting

Actuele stand baten

41.585

41.569

41.569

41.569

Nieuwe ontwikkelingen

4.978

4.979

4.749

4.749

Totaal baten ontwerpbegroting 2017-2020

46.563

46.547

46.317

46.317

Lasten inclusief mutatie reserves

Stand ontwerpbegroting 2016

79.095

78.239

77.514

76.748

Raadsbesluiten na vaststelling begroting

83

88

100

90

Actuele stand lasten

79.178

78.327

77.614

76.838

Nieuwe ontwikkelingen

-1.313

-1.176

-1.415

-1.434

Totaal lasten ontwerpbegroting 2017-2020

77.865

77.151

76.198

75.404

Saldo ontwerpbegroting 2017-2020

-31.302

-30.604

-29.881

-29.087

Toelichting nieuwe ontwikkelingen

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 26 april 2016 het voorlopig budget voor de uitvoering van de participatiewet gepubliceerd. Het voorlopig budget is vastgesteld op € 43,8 miljoen. Hier tegenover staan direct gerelateerde uitgaven waardoor zowel de baten als de lasten structureel stijgen met € 4,5 miljoen.

In het profiel van de 'adviseur strategisch arbeidsmarktbeleid' staat als verantwoordelijkheid omschreven: Bestuurssecretaris Arbeidsmarktregio / Werkbedrijf. Vandaar dat 50% financiering van de functie uit het Werkbedrijf wordt betaald. Het oorspronkelijk begroot bedrag van € 1 miljoen bij oprichting van het Werkbedrijf d.d. 22 oktober 2015 is gelijk gebleven. Binnen het begrote bedrag hebben zich echter over 2017 en 2018 verschuivingen voorgedaan die door het bestuur van het Werkbedrijf bekrachtigd zijn. Als gevolg van deze wijziging stijgen zowel de baten als de lasten met € 0,2 miljoen voor 2017 en 2018.

Voor de doorontwikkeling KanDoen binnen de arbeidsmatige dagbesteding en Beschut Werken is structureel € 0,2 miljoen minder budget binnen programma 3 nodig. Dit voordeel wordt volledig ingezet binnen programma 4 en is hiermee budgettair neutraal.