Inleiding

Dit hoofdstuk heeft tot doel om u, binnen de maatschappelijke context, de inhoudelijke en beleidsmatige kaders te schetsen welke betrekking hebben op deze meerjarenbegroting 2017-2020.

Allereerst komen de beleidsmatige ontwikkelingen aan de orde en aanvullend zal de tweede paragraaf beknopt het proces toelichten van de Kadernota naar de Programmabegroting.