Leeswijzer

In dit hoofdstuk zal allereerst per programma inzicht worden verschaft in de financiële ontwikkelingen ten opzichte van de programmabegroting 2016-2019. In paragraaf 5.2 zullen vervolgens de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves worden toegelicht, waarna in paragraaf 5.3 de jaarlijks terugkerende aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen aan bod komen. Verder zullen achtereenvolgens de overzichten van de incidentele baten en lasten en van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves worden weergegeven. In paragraaf 5.6 is de geprognosticeerde balans opgenomen en tot slot wordt het EMU-saldo nader worden toegelicht.