Voorwoord

Voor u ligt de (meerjaren)begroting 2017-2020 van de gemeente Venlo. Dit document volgt de kaders zoals die door u in het voorjaar bij de behandeling van de kadernota zijn vastgesteld.

Anders dan eerdere jaren had de kadernota dit jaar echt het karakter van een nota op hoofdlijnen, niet meer het karakter van een 'pré-begroting' waarbinnen u gevraagd werd om tot op detailniveau keuzes te maken.

De inhoudelijke en daarmee budgettaire ambities en opgaven in Venlo zijn onverminderd hoog. De organisatie zeilt in budgettaire zin scherp aan de wind.

Hiermee rekening houdend zijn we er in geslaagd om u een sluitend financieel meerjarenperspectief te bieden. Gelet op de nog relatief zwakke positie van ons (weerstands)vermogen en onze weliswaar verbeterende maar nog relatief hoge schuldpositie is dit geen uitnodiging tot het doen van nieuwe uitgaven, maar opnieuw een volgende stap naar verbetering van ons financiële fundament.

Wij wensen u een goede gedachtewisseling toe. Niet in de laatste plaats om het debat zelf, maar om het welzijn en de toekomst van onze inwoners.