Algemeen

Onderdeel van de strategische doelstelling van de gemeente Venlo is het instandhouden van een aantrekkelijke, hele en veilige leefomgeving. Vanuit de dualisering stelt de raad daartoe de kaders (kwaliteit, kwantiteit en geld) en zorgt het college van burgemeester en wethouders (B&W) voor de uitvoering.

De instandhouding van de kapitaalgoederen vereist een integrale afweging tussen de kapitaalgoederen (het areaal), de vastgesteld kwaliteitsniveau (de kwaliteit) en de personele en financiële middelen (de middelen).

Een aantal van de taken waarop kapitaalgoederen betrekking hebben is verplicht. Zo heeft de gemeente een wettelijke plicht betreffende de riolering en het onderhoud van wegen. Daarnaast heeft de gemeente diverse (wettelijke) zorgplichten zoals ten aanzien van bomen.

Achterstallig beheer en onderhoud kan leiden tot risico’s, kapitaalvernietiging en aansprakelijkstelling van de gemeente. De meerjarige onderhoudsprogramma’s binnen de gemeente Venlo zijn gebaseerd op beheer- en beleidsplannen, zoals onder andere het GRP en het Meerjarenprogramma voorziening Groot Onderhoud Wegen. Op deze wijze wordt gestructureerd uitvoering gegeven aan het beheer en onderhoud van de infrastructuur, de voorzieningen en de gebouwen binnen de gemeente Venlo.