Ontwikkeling Centrumstad

Het meerjarig budgettair kader voor programma 8 ziet er na verwerking van alle voorstellen als volgt uit.

Programma 08: Ontwikkeling Centrumstad

Bedragen x 1.000

Budgettair kader

2017

2018

2019

2020

Baten inclusief mutatie reserves

Stand ontwerpbegroting 2016

3.196

5.210

-2.480

-2.480

Raadsbesluiten na vaststelling begroting

98

98

Actuele stand baten

3.196

5.210

-2.382

-2.382

Nieuwe ontwikkelingen

9.591

-444

23.719

29.432

Totaal baten ontwerpbegroting 2017-2020

12.788

4.766

21.337

27.050

Lasten inclusief mutatie reserves

Stand ontwerpbegroting 2016

16.758

16.648

9.061

8.973

Raadsbesluiten na vaststelling begroting

5.662

5.662

Actuele stand lasten

16.758

16.648

14.723

14.635

Nieuwe ontwikkelingen

9.386

-565

17.976

23.667

Totaal lasten ontwerpbegroting 2017-2020

26.144

16.082

32.699

38.302

Saldo ontwerpbegroting 2017-2020

-13.356

-11.316

-11.362

-11.252

Toelichting nieuwe ontwikkelingen

Er is een nieuwe doelenboom samengesteld in de programma’s 6, 7, 8, en 10. Alle organisatieproducten in deze programma’s zijn op basis van de vastgestelde programma’s en collegeproducten gescreend en onderliggende budgetten op diverse plaatsen herschikt. Per saldo een budgettair neutrale begrotingswijziging.

Binnen programma 8 zijn de lasten structureel met € 0,2 miljoen verhoogd.

Actualisatie van verwachte kosten en opbrengsten van (majeure) projecten grondexploitaties in de jaarschijven 2017 t/m 2020 volgens de meest recente berekeningen en planningen. Het gaat om eerder door de raad verleende meerjarige kredieten voor grondexploitaties binnen de gesloten financiële huishouding. Uiteraard zijn deze kredieten gedekt. In deze begrotingswijziging wordt een budgettair neutrale actualisatie zichtbaar gemaakt van de baten en lasten van betreffende grondexploitaties. Deze wijziging geeft eveneens een actueel beeld van de kasstromen van betreffende grondexploitaties waarop de financieringsbehoefte van de gemeente kan worden afgestemd. Door deze actualisatie zijn de baten voor 2017 met € 9,6 miljoen oplopend naar € 29,2 miljoen voor 2020 verhoogd binnen programma 8. Daarnaast zijn de lasten voor 2017 met € 10,6 miljoen oplopend naar € 24,6 miljoen voor 2020 naar boven bijgesteld.

De toegerekende kosten aan het museum zijn in de afgelopen 6 jaar met € 0,3 miljoen verlaagd: van € 1,3 miljoen naar € 1,0 miljoen. De taakstelling uit het coalitieakkoord van € 0,1 miljoen vanaf 2018 zou de toegerekende kosten aan het museum beneden de € 1 miljoen brengen. Dit is strijdig met het door de raad vastgestelde amendement, waarin de ondergrens op de exploitatiesubsidie na de verzelfstandiging van het museum op € 1 miljoen is vastgesteld. Realisatie van de taakstelling is daardoor niet haalbaar. De opgave van € 0,1 miljoen voor 2018 oplopend naar € 0,2 miljoen vanaf 2019 wordt meegenomen in het begrotingsproces 2017-2020.

Tenslotte is de oplossing "Verlaging budget cultuurmanifest" binnen programma 8 verwerkt. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar 1.2.2 Ontwikkelingen 2017-2020.