Wonen en Leefomgeving

Inleiding

In het programma Wonen en leefomgeving wordt het kader beschreven voor de inspanningen die de gemeente in 2017 gaat leveren om haar inwoners een aantrekkelijke woon- en leefomgeving te bieden. Deze inspanningen zijn schematisch weergegeven in de doelenboom van de volgende paragraaf.

Wat willen we bereiken?

De strategische doelstelling van dit programma is “het bieden van een aantrekkelijke woon- en leefomgeving”.

Vanuit dit programma wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de hoofdopgaven van de Strategische visie 2030 en meer in het bijzonder aan het daarin benoemde thema Veelzijdige stad in het groen”. Hiermee sluit dit programma ook aan op de regiovisie “Regio in Balans”, en dan met name op het thema “Boeien en Binden”.

Dit programma sluit primair aan bij het thema “Leefbaarheid in wijken en kernen” in het coalitieprogramma Venlo 2014-2018, zowel qua nieuwe rol en houding van de gemeente inzake stimuleren van kleine ruimtelijke initiatieven, als vanwege enkele concrete afspraken.

Ambities Strategische Visie 2030

In het gekozen voorkeursscenario ‘Venlo kansenstad’ uit de Strategische Visie worden de volgende voor het programma “Wonen en leefomgeving” relevante ambities aangegeven:

 • Binnen Venlo zorgt de diversiteit van onderscheidende delen van de gemeente voor vitaliteit en stabiliteit.
 • Door enerzijds langjarig gericht te investeren in een kwalitatief hoogwaardige woonomgeving, maar ook ruimte te maken voor met name de groeiende studentenpopulatie, is de bevolking weer langzaam gaan groeien.
 • Iedereen kan in Venlo wonen. Het wonen in Venlo voorziet in alle treden van de woonladder.
 • Jonge gezinnen vestigen zich bij voorkeur in de kleinere kernen en grote wijken.
 • Wonen in Venlo betekent aantrekkelijk wonen in een groene woonomgeving, goed bereikbaar en met een zo breed mogelijke toepassing van de principes van C2C.
 • Als een paar groene vingers strekt de groene omgeving rondom de stad zich uit tot aan de binnenstad.

Het versterken van de woon- en leefomgeving is essentieel voor het vasthouden en aantrekken van inwoners. De ambities op het gebied van bevolkingssamenstelling (binden van kenniswerkers) stellen daarbij extra eisen aan de beschikbaarheid van hoogwaardige woonmilieus in stad en regio. Dit betekent dat er te allen tijde een aantrekkelijk gedifferentieerd aanbod van woningen aanwezig (‘op voorraad’) zal moeten. Daarnaast willen we de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied benutten en uitbouwen door samen met onze (regionale) partners te anticiperen op het provinciaal en rijksbeleid op het gebied van erfgoed, groen-, natuur, landschaps- en watersystemen met in 2017 extra aandacht voor het Deltaprogramma (wateropgave).

Ambities Coalitieprogramma Venlo 2014 - 2018

Uit het Coalitieprogramma Venlo 2014 – 2018, “Verbinden vanuit Vertrouwen en Verantwoordelijkheid” worden de volgende relevante ambities aangegeven:

 • De schaal van de buurt wordt de ‘leidende schaal’ bij het geven van impulsen aan ontwikkelingen in de leefwereld van onze inwoners.
 • De verantwoordelijkheid voor de besteding van gemeentelijke middelen voor de eigen leefomgeving komt bij de inwoners te liggen. We stellen daartoe buurtbudgetten in.
 • We geven bijzondere aandacht aan een toereikend aanbod van passende en betaalbare woningen voor studenten, starters, ouderen, mensen met een laag inkomen en arbeidsmigranten.
 • We continueren de startersleningen.

IndicatorJR 20152017201820192020
Bevolkingsontwikkeling100.328,00100.800,00100.900,00100.950,00100.950,00
Aantal inwoners van Venlo per ultimo peiljaar (jaarlijks, CBS). Realisatie 2016: per juni 2016. Waarden: groei door studenten: 600 tot 2020.
Migratiesaldo Venlo187,00125,00125,00125,00125,00
Absolute migratiesaldo per ultimo peiljaar (jaarlijks, interne gegevens PDV). Realisatie 2015: inclusief saldo asielzoekers na sluiting resp. heropening AZC. Streefwaarden vanaf 2016: rekening houdend met studenten.
Score veiligheid Venlo0,007,007,007,007,00
Schaalscore ‘veiligheid’ als rapportcijfer (tweejaarlijks, Integrale Veiligheidsmonitor). Realisatie 2014: cijfer 2011 (2015 geen meting). Streefwaarden: aanname behoud cijfer.

Wat gaan we daarvoor doen?

Onze ambities reiken verder dan 2016. Om die langere termijn-ambities waar te maken, richten we onze inspanningen in 2016 en de daaropvolgende jaren op de volgende speerpunten.

Het aantrekkelijk houden van de woon- en leefomgeving.

 1. Vergunningverlening, -toezicht en handhaving (VTH), alsmede afhandelen verzoeken planschade en klachten en meldingen met betrekking op de leefomgeving.
 2. Doorontwikkelen planinstrumentarium, met name ter voorbereiding op de  Omgevingswet (2019), zowel voor de 'harde' aspecten (systemen, ICT) als de 'zachte' (cultuurverandering in de organisatie).
 3. Groen-, natuur-, landschaps- en watersystemen: met speciale aandacht voor het Delta-programma (koploperproject Venlo-West) en de beleidsnota ‘Groen/Blauw’ met ‘spelregels’ inzake het in cocreatie omgaan met groen en water op buurt- en wijkniveau.
 4. Plannen stadsdeelcentra: zowel de afronding van centrumplannen als uitrollen van het Stadsdeelontwikkelingsplan Blerick (strategische gebiedsvisie én pilots op uitvoeringsniveau).
 5. Milieu en duurzaamheid: voortzetting van reeds ingezette actielijnen en projecten.

Het vergroten van de ruimtelijke kwaliteit door het behouden en benutten van erfgoed (cultuurhistorie, archeologie, cultuurlandschap).

 1. Erfgoedbeleid: werken aan doeltreffender en eenvoudiger regelgeving, waardoor meer ruimte voor burgers en eigenaren ontstaat. Begin 2017 vaststelling van de nieuwe Erfgoednota.
 2. Herbestemming en restauratie erfgoed: in 2017 pakken we minimaal twee grote objecten aan, met gebruikmaking van  provinciale subsidie.
 3. Doorontwikkelen instrumentarium / regelgeving, in samenhang met de nieuwe Erfgoednota.

Het realiseren van een gevarieerd en passend woningaanbod voor huidige en toekomstige inwoners.

 1. Actualiseren Dynamisch woningbouwprogramma: lokaal doorvertalen van de  regionale Structuurvisie Wonen (2016) met speciale aandacht voor huisvesting van bijzondere doelgroepen, waaronder studenten, statushouders, arbeidsmigranten et cetera, en de aanpak van woonwagenlocaties.
 2. Relatiebeheer woningbouwcorporaties: in 2017 wordt gestreefd naar een nieuwe langjarige samenwerkingsovereenkomst (Strak III). Binnen de nieuwe Woningwet is het werkgebied van de corporaties vastgelegd, hierin is ook opgenomen dat investeren in de openbare ruimte niet tot de taken van de woningcorporaties behoort. Dit kan betekenen dat in toekomstige projecten de aanleg van de openbare ruimte voor rekening van de gemeente komt.

Het in stand houden en verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving.

 1. Geluidkwaliteit: aanpak woningen met een te hoge geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai (A-lijst woningen).
 2. Luchtkwaliteit: afronding laatste projecten uit het Uitvoeringsprogramma luchtkwaliteit Venlo, voortkomend uit het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit  (NSL).
 3. Bodemkwaliteit: realiseren van het uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond 2016-2020.
 4. Externe veiligheid: toetsing en advisering van initiatieven en aanvragen aan de orde, daarnaast als centrumgemeente een coördinerende rol binnen dit vakgebied vervullen en regiogemeenten expertise leveren.
 5. In 2017 wordt ook de nieuwe Nota milieuaspecten van duurzame ontwikkeling opgeleverd, waarin de vier voorgaande sectorale aspecten worden geactualiseerd en gelijktijdig beleidsmatig geïntegreerd.

Bij alle relevante deelpunten hierboven wordt optimaal het gedachtegoed van C2C als drijvende succesfactor voor sterke steden in de samenleving verspreid met als doel Venlo met dit thema blijvend als koploper op de kaart te zetten.

Bedragen × 1.000

Middelen Programma 10

Baten / Lasten

2016

2017

2018

2019

2020

Wonen en Leefomgeving

Baten

15.118

16.603

24.475

15.794

18.703

Lasten

28.683

22.834

30.931

21.828

24.246

Subtotaal programma 10

-13.565

-6.230

-6.456

-6.034

-5.543

Onttrekkingen aan reserves

Baten

4.593

2.592

3.022

1.949

1.328

Toevoegingen aan reserves

Lasten

2.119

2.008

2.046

1.853

1.705

Saldo programma 10 na verrekening reserves

-11.091

-5.646

-5.480

-5.938

-5.920

Beleidskaders

Naast sectorale beleidsvisies en uitvoeringsprogramma’s hebben de volgende kaderstellende documenten een relatie met dit programma:

 • Strategische visie Venlo 2030
 • Strategische visie ‘Regio in balans’
 • Ruimtelijke Structuurvisie
 • Visie Stedelijk Centrum
 • Stadsdeelontwikkelings-, wijk- en dorpsplannen
 • Wijkgericht werken (pilot 2015)
 • Bestemmingsplannen /pilot Omgevingsplan
 • Kadernotitie Burger aan Zet (2012)

Programma's

Dit raad-programma is verbonden met een aantal andere raadprogramma’s, waarbij met name wordt gewezen op de relaties met:

 • programma 06. Economie en toerisme: Venlo als toeristische hotspot
 • programma 07. Sport- en Cultuurbevordering: afstemming met overige culturele voorzieningen
 • programma 09. Verkeer en bereikbaarheid: bereikbaarheid van de kernen en w ijken
 • programma 11. Beheer openbare ruimte: adequaat onderhoud.