Kostendekkendheid

Zoals hiervoor vermeld wordt bij de lokale heffingen en leges gestreefd naar tarieven die 100% kostendekkend zijn. In de eerste tabel worden de totalen en de dekkingsgraad per soort heffing en in de tweede tabel per soort leges weergegeven.

Toerekening overhead

Met ingang van 2017 wordt de totale gemeentelijke overhead centraal begroot binnen programma 12. In de kostendekkende tarieven wordt een opslag voor overhead meegenomen. Volgens de nieuwe BBV voorschriften dient uw raad de methode voor de berekening van de overheadopslag vast te stellen.

Ons college heeft als uitgangspunt genomen dat de vernieuwing van het BBV geen gevolgen mag hebben voor de tarieven van kostendekkende heffingen. Om recht te doen aan dit uitgangspunt, stellen wij voor de overheadopslag 2017 te relateren aan de totale personele lasten per taakveld en aan de totale omvang (lasten) per taakveld in de verhouding 80:20.

Vanuit de landelijke wetgeving vinden nog steeds aanpassingen plaats in de uitwerking van het vernieuwde BBV, mede naar aanleiding van vragen van gemeenten. Deze aanpassingen en verduidelijkingen kunnen ook voor gemeente Venlo gevolgen hebben voor de optimale verhouding in de overheadopslag. Voorstel is dan ook om eind 2016/begin 2017 de toerekeningssystematiek definitief uit te werken en vast te stellen. Vervolgens wordt deze opgenomen in de financiële verordening, zoals voorgeschreven in het BBV.

Zoals hiervoor vermeld, geldt voor heffingen en leges het uitgangspunt van 100% kostendekkendheid. Voor riool- en afvalstoffenheffing en leges omgevingsvergunningen wordt dit uitgangspunt door de gewijzigde overheadtoerekening in 2017 niet volledig bereikt. De percentages variëren tussen 97% en 99%. Gezien het feit dat er op onderdelen nog nadere uitwerking moet plaatsvinden stellen wij voor om voor 2017 in te stemmen met deze lagere kostendekkendheidpercentages.

bedragen x € 1.000

Heffing

Lasten

Overhead

BCF
BTW

Totale
lasten

Overige
inkomsten

Heffing

Totale
baten

Kosten-
dekkendheid

Afvalstoffenheffing

7.639

810

1.470

9.919

2.453

7.235

9.688

98%

Rioolheffing

7.062

975

1.123

9.160

323

8.584

8.908

97%

Lijkbezorging

500

97

597

5

453

457

77%

Marktgelden

158

72

8

238

17

217

234

98%

Haven en opslaggelden

219

48

267

264

264

99%

Totaal heffing

15.578

2.002

2.602

20.181

2.799

16.753

19.552

97%

bedragen x € 1.000

Leges

Lasten

Overhead

BCF
BTW

Totale
lasten

Overige
inkomsten

Leges

Totale
baten

Kosten-
dekkendheid

Titel 1:

Burgerlijke stand

118

47

1

167

167

167

100%

Reisdocumenten

2.016

515

76

2.607

25

2.382

2.407

92%

Rijbewijzen

260

84

345

344

344

100%

Persoonsdocumenten en Basisregistratie personen

222

84

7

313

217

217

69%

Gemeentearchief

11

4

15

4

4

9

58%

Naturalisaties

81

30

1

112

47

47

42%

Winkeltijdenwet

100%

Kansspelen

3

1

4

4

4

98%

Overige leges

75%

Totaal titel 1

2.712

764

85

3.561

30

3.165

3.195

90%

bedragen x € 1.000

Leges

Lasten

Overhead

BCF BTW

Totale
lasten

Overige
inkomsten

Leges

Totale
baten

Kosten-
dekkendheid

Titel 2:

Omgevingsvergunning

1.924

1.192

20

3.137

3.091

3.091

99%

Totaal titel 2

1.924

1.192

20

3.137

3.091

3.091

99%

Titel 3:

Drank en horecawet

46

29

75

60

60

80%

Evenementen

83

54

137

23

23

17%

Sexinrichtingen/escort

2

3

2

2

87%

Totaal titel 3

131

83

214

85

85

40%

Totaal titel 1 t/m 3

4.767

2.039

106

6.912

30

6.341

6.371

92%

Beleidsuitgangspunten

Heffingen:

 • Afvalstoffenheffing
  Conform het coalitieprogramma 2015-2018 en de uitgangspunten in de kadernota 2017 is het uitgangspunt 100% kostendekkendheid.
 • Rioolheffing
  Conform het coalitieprogramma 2015-2018 en de uitgangspunten in de kadernota 2017 is het uitgangspunt 100% kostendekkendheid.
 • Lijkbezorging
  Uitgangspunt is 100% kostendekkendheid. De inkomsten kant laat de laatste jaren een dalende tendens zien als gevolg van een afname van het aantal nieuwe graven en (contract) verlengingen. Om zo veel mogelijk richting 100% kostendekkendheid te gaan wordt met name aan de kostenkant gekeken in hoeverre door nog besparingen zijn te realiseren.
 • Marktgelden
  Uitgangspunt is 100% kostendekkendheid. Deze wordt de laatste jaren (nagenoeg) gerealiseerd. Zowel de kosten als de inkomsten laten een stabiele ontwikkeling zien.
 • Haven- opslaggelden
  Uitgangspunt is 100% kostendekkendheid. Deze wordt de laatste jaren (nagenoeg) gerealiseerd. Zowel de kosten als de inkomsten laten een stabiele ontwikkeling zien.


Leges:

Titel 1.(algemene dienstverlening)

 • Burgerlijke stand
  Aangiftes (beheer en bewerking) burgerlijke stand zijn legesvrij.  (zoals geboorte, huwelijk, echtscheiding). Leges voor afschriften worden geheven overeenkomstig Legesbesluit akten Burgerlijke stand (wettelijk tarief). Werkzaamheden voor kosteloze huwelijken e.d. worden niet toegerekend. (wettelijke plicht). Voor leges huwelijken e.d. geldt een differentiatie. De tariefdifferentiatie is conform collegebesluit 14-10 925, actueel prijspeil.
 • Reisdocumenten
  Voor paspoorten en NL identiteitskaarten stelt het ministerie BZK jaarlijks de hoogte van rijksleges vast. Daarnaast geldt een tariefplafond voor de verschillende producten. Kosten worden toegerekend binnen het wettelijk kader. Niet alle kosten (kunnen) worden verhaald in het hoofdstuk. Vermissingskosten  mogen niet verhaald worden, terwijl daar wel lasten tegenover staan.De wettelijke (tarief)differentiaties worden gevolgd, zoals lagere leges niet-volwassenen.
 • Rijbewijzen
  Voor rijbewijzen stelt het ministerie voor infrastructuur en milieu  jaarlijks de hoogte van rijksleges (afdracht/ inkoop) vast. Daarnaast geldt een tariefplafond. Kosten worden toegerekend binnen het wettelijk kader. De geraamde inspanning (lasten) en opbrengsten zijn in evenwicht.De wettelijke (tarief)differentiaties worden gevolgd.
  Als extra service worden eigen verklaringen aan de balie (opslag kantoorkosten) verstrekt.
 • Persoonsdocumenten en basisregistratie  personen
  Lasten BRP worden toegerekend. Beheer en bewerking Basisregistratie personen is legesvrij. (o.a. mutaties verhuizing, correcties BRP, audit BRP, adresonderzoeken). Leges persoonsdocumenten (uittreksels BRP, VOG) worden geheven. Opbrengsten nemen af, doordat instanties rechtstreekse inzage hebben in de BRP, door digitaliseren en veranderende wetgeving, neemt het aantal opgevraagde uittreksels (via de gemeente) af.
 • Gemeentearchief
  Als gevolg van de Wet hergebruik van overheidsinformatie(Wet ho) kunnen gemeentelijke archieven niet meer dan beperkt leges heffen. De lasten voor beheer en archief wijzigen niet. Kosten die gemaakt worden voor de aanvraag worden in beperkte mate verwerkt in de leges (marginale kosten).
 • Naturalisaties
  Voor naturalisaties en opties stelt het ministerie voor Veiligheid en Justitie  jaarlijks de wettelijke tarieven en rijksleges vast. Daarnaast geldt een tariefplafond. Kosten worden toegerekend binnen het wettelijk kader. Niet alle kosten (kunnen) worden verhaald in het hoofdstuk. De gemeente besteed relatief veel tijd aan informatieverstrekking. (verplicht: informatie verstrekken kom-ik-al-in-aanmerking) voor naturalisatie of optie. De wettelijke (tarief)differentiaties worden gevolgd (optie minderjarige- lager tarief dan regulier).
 • Winkeltijdenwet
  De kosten en baten (< € 200) zijn dermate gering dat hier geen specifiek beleid op wordt gevoerd.
 • Kansspelen
  Leges zijn conform de wettelijke tarieven speelautomatenbesluit (kansspelen). Voor de aanvraag loterijvergunning worden de lasten volledig toegerekend in de leges. Het hoofdstuk is vrijwel kostendekkend. De inkomsten zijn de afgelopen jaren stabiel
 • Overige leges
  Voor een aantal producten (uittreksels BRP), geldt dat deze digitaal aangevraagd kunnen worden. Hier geldt een korting voor in de digitale portal. Ter promotie van het digitaal kanaal. Dat gebeurt op basis van de Nota lokale heffingen. Door verdergaande digitaliseren kan de korting in de nabije toekomst. De kostendekkendheid zal toenemen.

Titel 2.(dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning)

 • Omgevingsvergunningen
  Uitgangspunt is 100% kostendekkendheid. Hiervoor wordt met ingang van 2017 een nieuwe methodiek toegepast voor bepaling van kostendekkende bouwleges toegepast  (RIB 2016-125). Uitganspunt hierbij is dat het legespercentage wordt gekoppeld aan de bouwkosten.

Titel 3.(dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn)

 • Drank- en horecawet
  Drank-en-horeca-Vergunningsplicht op basis van Drank- en horecawet. Op basis van de APV exploitatievergunningsplicht. Bij samenloop (dhw en exploitantievergunning) wordt vanaf 2013 een vrijstelling gegeven op leges exploitantievergunning. Sinds 2014 geldt een lager tarief voor het bijschrijven van nieuwe leidinggevenden. (13-6782) De kostendekkendheid blijkt daardoor afgenomen.
 • Evenementen
  Voor noodwinkel, samplingacties enzovoort worden kostendekkende leges gehanteerd. Dat geldt niet voor evenementen. Voor het organiseren van evenementen is een APV vergunning vereist. Uitgezonderd zijn kleinere evenementen, waarvoor een melding volstaat. (raadsbesluit 04-25478) Kosten voor evenementenmeldingen noch kosten voor handhaving worden toegerekend aan de leges, behoudens de eerste controle.Voor evenementen geldt een gedifferentieerd tarief afhankelijk van het aantal bezoekers. Tariefdifferentiatie op basis van aantallen bezoekers (raadsbesluit dec. 2012). De evenementenleges zijn van oudsher niet kostendekkend. Een percentage is voor zover bekend niet vastgelegd.
 • Sexinrichtingen/escort
  Kosten voor handhaving Seksinrichtingen worden niet toegerekend aan de leges, behoudens de eerste controle.