Openbare orde en Veiligheid

Het meerjarig budgettair kader voor programma 2 ziet er na verwerking van alle voorstellen als volgt uit.

Programma 02: Openbare orde en Veiligheid

Bedragen x 1.000

Budgettair kader

2017

2018

2019

2020

Baten inclusief mutatie reserves

Stand ontwerpbegroting 2016

26

26

26

26

Raadsbesluiten na vaststelling begroting

67

Actuele stand baten

93

26

26

26

Nieuwe ontwikkelingen

1

Totaal baten ontwerpbegroting 2017-2020

95

27

27

27

Lasten inclusief mutatie reserves

Stand ontwerpbegroting 2016

10.160

10.161

10.159

10.159

Raadsbesluiten na vaststelling begroting

134

Actuele stand lasten

10.294

10.161

10.159

10.159

Nieuwe ontwikkelingen

-1.194

-1.452

-1.536

-1.614

Totaal lasten ontwerpbegroting 2017-2020

9.100

8.708

8.622

8.544

Saldo ontwerpbegroting 2017-2020

-9.006

-8.682

-8.596

-8.518

Toelichting nieuwe ontwikkelingen

In 2015 is het BTW-voordeel Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen (BDUR) verrekend met de budgetten gezondheid en veiligheid. De BDUR-regeling heeft echter enkel een relatie met het budget veiligheid, waardoor dit gecorrigeerd dient te worden. Binnen programma 2 zijn de lasten met € 0,1 miljoen naar beneden bijgesteld. Dit voordeel uit zich in een nadeel binnen programma 4 Zorg en Welzijn en is per saldo budgettair neutraal.

De gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio Limburg Noord bedraagt in 2017 € 10,8 miljoen. Het hiervoor beschikbare budget is niet toereikend. Dit wordt onder andere veroorzaakt door:

  • het feit dat in 2015 reeds vooruitlopend op definitieve besluitvorming, een voordeel harmonisatie ad € 0,3 miljoen is ingeboekt.

Bij de definitieve besluitvorming is ingestemd met een ingroeitermijn van vier jaren in plaats van de eerder voorgestelde drie jaren. Als gevolg hiervan is het ingeboekte voordeel niet haalbaar. In de kadernota is dit reeds opgenomen. Dit nadeel is voor 2017 t/m 2019 binnen programma 2 en 4 verwerkt.

  • In 2015-2016 heeft het Algemeen Bestuur van de VeiligheidsRegio Limburg Noord (VRLN) een aantal besluiten genomen omtrent nieuw beleid. Als gevolg hiervan is een verhoging van de gemeentelijke bijdragen vereist. Binnen het beschikbare budget van de gemeente Venlo is hier geen ruimte voor. Voor 2017 is hiervoor € 0,2 miljoen opgenomen in de begroting.