Bestuur & Publieke Dienstverlening

Het meerjarig budgettair kader voor programma 1 ziet er na verwerking van alle voorstellen als volgt uit.

Programma 01: Bestuur & Publieke dienstverl.

Bedragen x 1.000

Budgettair kader

2017

2018

2019

2020

Baten inclusief mutatie reserves

Stand ontwerpbegroting 2016

6.162

5.706

4.340

4.340

Raadsbesluiten na vaststelling begroting

-123

-123

-123

-123

Actuele stand baten

6.039

5.583

4.217

4.217

Nieuwe ontwikkelingen

770

763

698

698

Totaal baten ontwerpbegroting 2017-2020

6.809

6.346

4.915

4.915

Lasten inclusief mutatie reserves

Stand ontwerpbegroting 2016

18.192

17.906

16.918

16.920

Raadsbesluiten na vaststelling begroting

-388

-386

-384

-382

Actuele stand lasten

17.803

17.519

16.534

16.538

Nieuwe ontwikkelingen

-6.979

-6.974

-7.209

-7.648

Totaal lasten ontwerpbegroting 2017-2020

10.824

10.545

9.324

8.890

Saldo ontwerpbegroting 2017-2020

-4.015

-4.199

-4.409

-3.975

Toelichting nieuwe ontwikkelingen

De baten voor werken voor derden is met € 0,2 miljoen verhoogd. Deze wijziging heeft verband met gedeeltelijke invulling voor de verhoging van de taakstelling PersoneelsKostenBegroting (PKB) als gevolg van minder declarabele projecturen. Deze wijziging is budgettair neutraal.

Het is een wettelijke taak om de burgers de gelegenheid te geven om te kunnen stemmen binnen de gemeente. In lijn met de in de jaarschijf geplande verkiezing(en) is het budget voor 2019 met € 0,2 miljoen verhoogd en voor 2020 met € 0,1 miljoen naar beneden bijgesteld.