Ontwikkeling resultaat kapitaallasten

Dit onderdeel laat de ontwikkeling zien van het resultaat op kapitaallasten in de brede zin van het woord. Naast de rente- en afschrijvingskosten op de activa is in dit resultaat ook het onderdeel financiering, aan kapitaallasten gelieerde baten en lasten, invulling taakstelling en stelposten welke een relatie hebben met kapitaallasten verwerkt. De analyse is nogal financieel technisch van aard maar wordt begrijpelijker door uitsplitsing in de onderdelen zoals weergegeven in onderstaande tabel.

De bijstelling van de kapitaallasten voor de begroting 2017-2020 laat het volgende beeld zien:

1. Kapitaallasten en financiering

De mutatie kapitaallasten en financiering wordt met name veroorzaakt door:

  • Bijgestelde planning van de uitvoering (restant)kredieten en investeringsplannen 2017-2020.
  • Verlaagde rentetarieven voor nieuw aan te trekken geldleningen.

2. De jaren 2017 t/m 2020 laten allemaal een positief bruto resultaat zien (saldo kapitaallasten en financiering).

3. Aan kapitaallasten gelieerde baten en lasten, zijn baten en lasten niet zijnde kapitaallasten, die onlosmakelijk samenhangen met mutaties in kapitaallasten.

4. De in 2018 t/m 2020 openstaande taakstelling kapitaallasten wordt volledig ingevuld.

5. In 2016 is incidentele ruimte beschikbaar binnen het kapitaallastenplafond. Dit wordt ingezet om extra af te schrijven op investeringen met maatschappelijk nut. Op deze wijze kan met een incidenteel voordeel een meerjarig voordeel op de kapitaallasten worden behaald.

6. De restantkredieten zijn kritische beoordeeld. Dit resulteert in het afsluiten/verlagen van een aantal kredieten en levert een voordeel op de kapitaallasten op.

7. Door een inhoudelijke keuze is de taakstelling kapitaallasten aangevuld ten gunste van de algemene middelen.

Restant taakstelling kapitaallasten

Beschikbare ruimte voor vervangings- en uitbreidingsinvesteringen

Tot op heden werd er alleen een voorportaal investeringen opgesteld voor het begrotingsjaar t+2 (in dit geval 2018) waarbij er jaarlijks een bedrag gereserveerd werd van € 1,4 miljoen structureel en cumulatief voor het opvangen van nieuwe uitbreidings- en vervangingsinvesteringen. Op basis van het vastgestelde kader in de kadernota is voor de eerste keer een volledige doorkijk gegeven van de verwachte investeringsbeslissingen tot en met 2020. De investeringen voor 2019 en verder nemen in omvang af. In de meerjarenbegroting is een ruimte beschikbaar binnen het kapitaallastenplafond van € 0,8 miljoen in 2018, € 1,1 miljoen in 2019 en € 2,3 miljoen in 2020.