Groen- en speelvoorzieningen

Het beheerareaal groen en speelvoorziening is een belangrijk onderdeel in de beleving van de openbare ruimte. In dit product wordt onderscheid gemaakt in openbaar groen, bomen, bossen en natuurgebieden, hondenpaden, speelvoorzieningen en recreatieve voorzieningen. Onderstaande tabel geeft de areaalgegevens zoals deze momenteel worden aangehouden.

Totalen

Oost

West

Zuid

Noord

Bomen (st)

58.127

13.183

19.909

15.001

10.034

Beplanting (m2)

2.969.633

696.746

1.187.640

702.977

382.270

Hagen (m)

107.289

28.661

29.019

37.081

12.528

Gras (m2)

5.282.575

982.252

1.971.537

1.288.006

1.040.779

Verharding (m2)

317.906

82.812

118.834

68.151

48.108

Vijvers (m2)

166.628

49.638

32.400

73.784

10.805

Speelplekken

circa 260 locaties, 1441 speeltoestellen

Hondenpaden

140 hondenpaden, 30 uitrenplekken

Vastgesteld kwaliteitsniveau

Voor het beheerareaal groen en speelvoorzieningen worden nog steeds de in 2007 vastgestelde kwaliteitsniveaus (raadsvoorstel 31-2007), volgens de systematiek van Integraal Beheer Openbare Ruimte, aangehouden.

Actuele onderhoudstoestand

De uitvoering van groenonderhoud vindt plaats op basis van beeldkwaliteit. Deze beeldkwaliteit is direct gekoppeld aan het gekozene kwaliteitsniveau. Door in de uitvoering te sturen op beeldkwaliteit, voldoet de actuele onderhoudstoestand aan de vastgestelde kwaliteitsniveaus.

De speelvoorzieningen worden jaarlijks minimaal op veiligheid geïnspecteerd en beheerd.

Naast de technische onderhoudstoestand, blijkt uit de Stadspeiling 2013 dat 77% van de inwoners tevreden is over de groenvoorziening in de buurt en dat 65% tevreden is over de speelvoorzieningen. De (concept) resultaten van de Stadspeiling 2015 laten zien dat de inwoners het "onderhoud perken & plantsoenen" met een 5,73 waarderen en het "onderhoud speelvoorzieningen" met een 6,08 waarderen.

Particuliere initiatieven en participaties leveren in toenemende mate een positieve bijdrage aan de actuele onderhoudstoestand. Wel betreft dit (nog) maar een beperkt aandeel in het totale onderhoud van de groen- en speelvoorzieningen.

Zijn de onderhouds- en beheerplannen actueel?

Het groenbeleidsplan Venlo uit 1994 is verouderd. In 2016 is een aanvang gemaakt om dit beleid te vernieuwen en vervangen. Aansluitend worden nieuwe groenbeheerplannen opgesteld. Tot dan vormen de uitvoeringsplannen de basis voor beheer en onderhoud van het openbaar groen.

De uitvoeringsplannen zijn actueel, waarbij voor de uitvoering in ruime mate gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid tot inbesteding bij de WAA.

Wat zijn de benodigde onderhoudsbudgetten (beïnvloedbaar)?

Als gevolg van structurele bezuiniging vanaf 2015 is voor het duurzaam onderhoud van het openbaar groen, op basis van de vastgestelde kwaliteitsniveaus, in 2016 nog circa € 2,75 miljoen beschikbaar en vanaf 2017 nog circa € 2,5 miljoen.

Daarbij wordt opgemerkt dat het beheer en onderhoud van bomen als gevolg van bezuinigingen in de periode 2011 t/m 2013 beperkt werd tot het voorkomen en verhelpen van onveilige situaties.

Voor het beheer en onderhoud van bossen en natuurgebieden is jaarlijks circa € 0,28 miljoen beschikbaar.

De speel- en recreatieve voorzieningen hebben jaarlijks circa € 0,2 miljoen beschikbaar voor het regulier onderhoud en het borgen van de veiligheid.

Het beheer en onderhoud van de hondenpaden en uitrenplaatsen vraagt jaarlijks € 0,15 miljoen.

De genoemde onderhoudsbudgetten zijn minimaal nodig om op de verschillende productonderdelen het huidige kwaliteitsniveau te handhaven.

Zijn er knelpunten betreffende de beschikbare onderhoudsbudgetten?

Door het verouderde beleid is op verschillende fronten een adequate invulling van de verschillende taken niet mogelijk.

Daarnaast zal in toenemende mate blijken welke consequenties de structurele bezuiniging op de budgetten voor groenonderhoud hebben op het uitvoeren van onderhoud en de kwaliteit van het openbaar groen.

Diverse groenarealen (vooral struiken) hebben technisch het einde van de levensduur bereikt en doen een (te) groot beroep op de onderhoudsbudgetten. Daarnaast vormen de beperkte (bio)diversiteit en de klimaatverandering knelpunten in het groenareaal. De beschikbare onderhoudsbudgetten bieden onvoldoende ruimte, om de benodigde aanpassingen, reconstructies en omvormingen uit te voeren.

De bezuiniging op het onderhoudsbudget voor bomen in de periode 2011 t/m 2013 heeft nadrukkelijk tot achteruitgang in kwaliteit geleid. Vanaf 2014 is gestart met het wegwerken van de opgelopen achterstanden. Ook in 2017 blijft het onderhoud gericht op wegwerken van achterstanden en het borgen van de veiligheid. Daarin is in toenemende mate sprake van boomziekten, die om adequate behandeling vragen of tot verwijdering van bomen leiden.

Ten aanzien van de huidige kwaliteit van de speelvoorzieningen zijn er geen knelpunten. Wel zijn er regelmatig (nieuwe) wensen vanuit bewoners rondom speelvoorzieningen. Er zijn geen budgetten beschikbaar die het mogelijk maken om deze wensen te realiseren.

Planning en actiepunten voor 2017

Vernieuwen van beleid (groenbeleid en deregulering kapvergunning) enten aanzien van groen en speelvoorzieningen, en het opstellen van beheerplannen door de beheerafdeling. Daaraan gekoppeld het vernieuwen van de kwaliteitskaart van de openbare ruimte op basis van de systematiek voor Integraal Beheer Openbare Ruimte.

Naast het uitvoeren van het regulier onderhoud aan het groenareaal en de speelvoorzieningen wordt in 2017 doorgepakt in het stimuleren van bewonersparticipatie, zelfwerkzaamheid en betrokkenheid. Daarin wordt in toenemende mate in samenspraak met de inwoners, bedrijven en instellingen, opgetrokken in het maken van keuzes ten aanzien van kwaliteit, beheer en onderhoud.

Ten aanzien van groenonderhoud en speelplekken liggen er bezuinigingsvoorstellen, om het areaal hagen en speelplekken te reduceren. De afname zal leiden tot een besparing op het onderhoudsbudget.