Sport- en Cultuurbevordering

Het meerjarig budgettair kader voor programma 7 ziet er na verwerking van alle voorstellen als volgt uit.

Programma 07: Sport- en Cultuurbevordering

Bedragen x 1.000

Budgettair kader

2017

2018

2019

2020

Baten inclusief mutatie reserves

Stand ontwerpbegroting 2016

2.855

2.855

2.855

2.855

Raadsbesluiten na vaststelling begroting

Actuele stand baten

2.855

2.855

2.855

2.855

Nieuwe ontwikkelingen

511

511

510

510

Totaal baten ontwerpbegroting 2017-2020

3.367

3.366

3.365

3.365

Lasten inclusief mutatie reserves

Stand ontwerpbegroting 2016

11.612

11.124

11.079

11.086

Actuele stand lasten

11.612

11.124

11.079

11.086

Nieuwe ontwikkelingen

-2.185

-1.941

-2.150

-2.385

Totaal lasten ontwerpbegroting 2017-2020

9.427

9.184

8.930

8.701

Saldo ontwerpbegroting 2017-2020

-6.060

-5.817

-5.564

-5.335

Toelichting nieuwe ontwikkelingen

In opdracht van de Sportregio is uitvoering gegeven aan activiteiten zoals Clubtotaal en Iedereen Kan Sporten. De Sportregio kent een sluitende begroting voor 2016 van in totaal € 0,4 miljoen. In de loop van 2016 zal de begroting 2017 en verder worden aangepast aan de hand van de nieuwe Regiovisie Sport 2016-2020.

Er is een nieuwe doelenboom samengesteld in de programma’s 6, 7, 8, en 10. Alle organisatieproducten in deze programma’s zijn op basis van de vastgestelde programma’s en collegeproducten gescreend en onderliggende budgetten op diverse plaatsen herschikt. Per saldo een budgettair neutrale begrotingswijziging.

Binnen programma 7 zijn de lasten structureel met € 0,2 miljoen naar beneden bijgesteld.

Vanaf 2018 is een taakstellende bezuiniging ingeboekt van € 0,2 miljoen op exploitatiekosten zwembad. Hierbij is rekening gehouden met beschikbaarheid van een nieuw zwembad in geprivatiseerde vorm vanaf dat jaar. De huidige planning (naar aanleiding van het onderzoek OLCO) laat zien dat ingebruikname niet eerder dan 2019 plaats vindt. Vanwege afvallen van de gemeente Horst a/d Maas komt er geen regionaal zwembad (info november 2015) en wordt gekoerst op realisatie van zwembad Venlo op het Kazernekwartier (voorkeurs- en zoeklocatie). Doordat ingebruikname van de nieuwbouw pas in 2019 is voorzien is de taakstelling niet haalbaar. Voor 2018 is deze taakstelling niet te realiseren en als besparingsverlies opgenomen in de meerjarenbegroting.