Verkeer en Bereikbaarheid

Inleiding

In het programma Verkeer en Bereikbaarheid wordt het kader beschreven voor de inspanningen die de gemeente in 2017 gaat leveren om een verkeersveilige en bereikbare stad en regio te realiseren. Deze inspanningen zijn schematisch weergegeven in de doelenboom in de volgende paragraaf.

Wat willen we bereiken?

De strategische doelstelling van dit programma is “het realiseren van een verkeersveilige en bereikbare stad en regio”.

Vanuit dit programma wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de hoofdopgaven van de Strategische visie 2030 en meer in het bijzonder aan de daarin benoemde thema’s “Innovatieve en excellente stad” en “Venlo Internationaal” (bereikbaarheid) en “Veelzijdige stad in het groen” (verkeersveiligheid). Hiermee sluit dit programma ook aan op de regiovisie “Regio in Balans”, en dan met name op de thema’s “Innoveren en Vermarkten” (bereikbaarheid) en “Vitale gemeenschappen” (verkeersveiligheid).

Dit programma sluit primair aan bij het thema “Leefbaarheid in wijken en kernen” in het coalitieprogramma Venlo 2014-2018. Bij het thema “verkeer” wordt het accent gelegd op verkeersveiligheid in wijken en kernen en het fietsen langs de maas. De ambitie van dit college op het gebied van verkeer is in het coalitieprogramma opgenomen in de paragraaf “Infrastructuur in Wijken en Kernen en GVVP ” (D5).

Dit programma sluit daarnaast ook aan op het “Plan van Aanpak Programma Greenport Venlo” (2014), dat in teken staat van de ontwikkeling van de Brightlands Campus Greenport Venlo. Het gaat dan met name de lijn “Infrastructuur en faciliteiten” (rail- en bargeterminal en grootstedelijke voorzieningen). Het tweede deel van deze lijn, maakt primair deel uit van het programma “Ontwikkeling Centrumstad”. De twee andere lijnen uit het “Plan van Aanpak Programma Greenport Venlo” – “Werklandschap” en “Kennislandschap” zijn primair verbonden aan het programma “Economie en Toerisme”.

Ambities Strategische Visie 2030

In het gekozen voorkeursscenario “Venlo kansenstad uit de Strategische Visie worden de volgende voor het programma “Verkeer en Bereikbaarheid” relevante ambities aangegeven:

 • Venlo heeft zich ontwikkeld tot een logistieke ‘hotspot’
 • Een uitstekende multimodale ontsluiting is een doorslaggevende vestigingsfactor
 • De binnenstad is goed bereikbaar, zowel met de auto als met het openbaar vervoer en heeft goede parkeervoorzieningen

De bereikbaarheid van Venlo en haar woon- en werklocaties is een belangrijke vestigingsplaatsfactor voor bewoners en bedrijven. We profiteren hier als regio optimaal van, met positieve effecten op de aantrekkingskracht voor bedrijven, bezoekers en de werkgelegenheid.

De belasting van de (boven)lokale infrastructuur zal in de toekomst blijven toenemen, voor zowel weg, water als spoor. In de regio Venlo, waar met logistiek veel geld wordt verdiend, is het noodzakelijk dat de infrastructuur van weg, water en spoor op een nog hoger niveau wordt gebracht. Dit wordt als nationaal belang erkend. Bovendien is bij een afnemend aantal voorzieningen in wijken en dorpen mobiliteit van belang om te voorkomen dat inwoners in een isolement raken. We streven daarom naar een bereikbare, verkeersveilige en toegankelijke stad, zoveel mogelijk op basis van een schoon, duurzaam, stil en veilig mobiliteitssysteem voor personen én goederen. Hiervoor is een robuuste infrastructuur onmisbaar en zullen we het water en spoor beter moeten benutten. De uitdaging daarbij is om de belastende effecten van mobiliteit (o.a. geluidshinder, luchtkwaliteit) in balans te houden met de gewenste kwaliteit van leven.

Ambities Coalitieprogramma Venlo 2014 - 2018

Uit het Coalitieprogramma Venlo 2014 – 2018, “Verbinden vanuit Vertrouwen en Verantwoordelijkheid” worden de volgende relevante ambities aangegeven:

 • We verleggen het accent wat betreft verkeersveiligheid naar kernen, wijken en schoolroutes.
 • We trekken oplopend tot € 380.000,- structureel in 2018 aan middelen uit voor het GVVP. Hiermee financieren wij ‘Fietsen langs de Maas’ en basisinvesteringen i.o.m. kernen en wijken.
 • We bezuinigen € 200.000,- op de investeringen in het dynamisch verkeersmanagementsysteem.

In 2017 zal het programma Verkeer en Bereikbaarheid volop in de belangstelling staan; ook van de media. Immers in 2017 zullen inspanningen worden geleverd om de in 2016 ontstane parkeerproblemen in de binnenstad (verder) op te lossen. En ook Vierpaardjes zal binnen, maar zeker ook buiten de gemeente veel aandacht krijgen. Daarnaast zullen de Industriehaven (incl. bargeterminal) en Railterminal, maar ook diverse andere infraprojecten en lobbydossiers aandacht vragen.

De onderstaande effectindicatoren geven meer inzicht in de resultaten op de strategische doelstelling, waarbij wordt aangegeven dat deze resultaten betrekking hebben op 2015. Helaas moet worden geconstateerd dat in 2015 het aantal ernstige verkeersslachtoffers sterk is toegenomen. Een verklaring hiervoor is (nog) niet voor handen. Daarentegen stemt het oordeel van de inwoners en bezoekers over de verkeerssituatie, het parkeren en de parkeeroverlast tot tevredenheid. Deze meting vond plaats voor de sluiting van de parkeergarage Het Arsenaal en de opening van de parkeergarage Maaswaard.

IndicatorJR 20152017201820192020
Aantal verkeersslachtoffers53,009,006,003,000,00
Betreft het aantal in het Bestand Geregistreerde Ongevallen in Nederland (BRON) opgenomen ernstige verkeersslachtoffers (ziekenhuisgewonden + doden) per jaar binnen gemeente Venlo. Bron: BRON. Gegevens van voorgaande jaar komen pas in het tweede/derde kwartaal beschikbaar. Streefwaarde: 0 (conform ROVL doelstelling “maak van de 0 een punt”, die ook door Venlo wordt omarmd). Er wordt in de raming er van uitgegaan dat het aantal ernstige verkeersslachtoffers niet in één jaar teruggebracht kan worden naar 0 (streefdatum 2020). In 2013 waren er 9 registraties. Geconstateerd wordt dat er sprake is van een sterke stijging van het aantal ernstige verkeersslachtoffers (5 doden en 48 ziekenhuisgewonden). Een verklaring voor dit grote aantal is nog niet voorhanden.
Oordeel verkeerssituatie, parkeren en parkeeroverlast inwoners7,007,007,007,007,00
Gemiddelde rapportcijfer over beoordeling bereikbaarheid per auto en OV, verkeersveiligheid en parkeren onder inwoners Venlo. Bron: Stadspeiling. Voor 2014 zijn geen gegevens beschikbaar. In 2015 is voor het eerst sinds 2012 een oordeel gevraagd. In beide jaren bedroeg het rapportcijfer 7,2. Gezien beperkte begrotingsruimte voor GVVP en de huidige waardering (ruim voldoende), wordt als ambitie geformuleerd het vasthouden van het gemiddelde rapportcijfer van 7,2.
Oordeel verkeerssituatie, parkeren en parkeeroverlast bezoekers7,007,007,007,008,00
Gemiddelde rapportcijfer over beoordeling bereikbaarheid (per auto en OV) en parkeren onder bezoekers van Venlo. Basis vormt het eenmalige p-onderzoek in 2015 (7,4). Voor 2014 en 2016 zijn geen cijfers beschikbaar. Er zal de komende jaren periodiek een vergelijkbaar p-onderzoek moeten worden ontwikkeld en uitgevoerd om indicator te kunnen monitoren. Gezien beperkte begrotingsruimte voor GVVP vormt handhaving van huidige waardering de streefwaarde. Wel zal door de inzet van o.a. het dynamische verkeersmanagement- en informatiesysteem de doorstroming en klanttevredenheid naar verwachting op dat gebied toenemen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Onze ambities reiken verder dan 2017. Om die langere termijn-ambities waar te maken, worden de volgende concrete inspanningen in 2017 geleverd en de daaropvolgende jaren doorgezet, waarbij wordt ingezet op intensieve samenwerking met onze partners en burgers.

Het bereikbaar en verkeersveilig maken en houden van de stad en regio

Ter bevordering van de bereikbaarheid en verkeersveiligheid worden in 2017 de volgende inspanningen geleverd:

 1. Uitvoeren GVVP jaarschijf 2017
 2. Ontwikkelen nieuw GVVP/RVVP (Sustainable Urban Mobility Plan)
 3. Versterken multimodale ontsluiting

In de voorliggende begroting wordt weer voorgesteld om evenals vorig jaar € 700.000 euro ter beschikking te stellen voor het GVVP, waarvan € 300.000 voor wijk- en dorpszaken (programma 10 Wonen en Leefomgeving). Naast het project fietsen langs de Maas, waar we samen met der provincie stappen gaan zetten, willen we samen met de gemeenten in de Euregio onderzoeken of we de Greenport Bikeway kunnen koppelen aan Duitse fietsverbindingen en ontwikkelingen om zo een snelle fietsverbinding van Venlo naar Krefeld te realiseren. Daarnaast wordt aangetekend dat in 2017 in kader van het versterken van de multimodale ontsluiting weer veel lobby-inspanningen zullen worden geleverd. Deels om concrete infrastructurele projecten (bijvoorbeeld Vierpaardjes) van de grond te krijgen en deels om beleidsmatige doelen te bereiken (bijvoorbeeld opname Brabantroute in het TEN-T corenetwork).

Het bereikbaar houden van de stad en de regio door het aanbieden van voldoende parkeervoorzieningen

Voor wat betreft het aanbieden van voldoende parkeergelegenheid zullen in 2017 de volgende inspanningen geleverd:

 1. Behoud en realisatie voldoende betaalde parkeercapaciteit
 2. Behoud en realisatie voldoende parkeercapaciteit in de stadsdeelcentra, schilwijken en bij de winkelvoorzieningen in de dorpen en wijken.

Het is evident dat in 2017 en de daaropvolgende jaren extra inspanningen geleverd zullen (moeten) worden om te komen tot een gastvrij parkeerproduct. Zo zal de betaalde parkeercapaciteit in de binnenstad na de sloop van de garages Arsenaal en Roermondsepoort begin 2017 weer op peil gebracht moeten worden. Een marktverkenning zal aantonen of er interesse van de markt bestaat om te investeren in het parkeerproduct Venlo in de vorm van herbouw of nieuwbouw parkeergarage(s) op één of meerdere vrijkomende danwel nieuwe locaties. Een meer klassieke benadering wordt echter niet uitgesloten. Aangezien dit proces 2 tot 3 jaar duurt, zullen in 2017 aanvullende tijdelijke maatregelen worden genomen. Deze zullen onder andere bestaan uit de realisatie van tijdelijke parkeerplekken op maaiveld na sloop van beide parkeergarages.

Om de strategische doelstelling van het programma Verkeer en Bereikbaarheid te realiseren wordt ingezet op intensieve samenwerking met onze partners. De belangrijkste partners zijn Provincie Limburg, Ministerie van I&M, Rijkswaterstaat, Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL), Regionaal Mobiliteitsoverleg Noord-Limburg (RMO), Veilig Verkeer Nederland (VVN), SMART Logistics Centre Venlo, Wijkraden en ondernemersverenigingen in het centrum van Blerick, Tegelen en Arcen.

Bedragen × 1.000

Middelen Programma 09

Baten / Lasten

2016

2017

2018

2019

2020

Verkeer en Bereikbaarheid

Baten

8.241

7.288

7.343

7.336

7.336

Lasten

6.699

6.887

6.895

6.809

6.693

Subtotaal programma 09

1.542

401

447

527

643

Onttrekkingen aan reserves

Baten

-

-

-

-

-

Toevoegingen aan reserves

Lasten

-

-

-

-

-

Saldo programma 09 na verrekening reserves

1.542

401

447

527

643

Beleidskaders

Naast sectorale beleidsvisies hebben de volgende kaderstellende documenten een relatie met dit programma.

 • Strategische visie Venlo 2030
 • Strategische visie ‘Regio in balans’
 • Ruimtelijke Structuurvisie
 • Ambitiedocument C2C + uitvoeringsprogramma
 • Stad van Actieve Mensen (SAM)

Programma's

Dit raad-programma is verbonden met een aantal andere raadprogramma’s, waarbij met name wordt gewezen op de relaties met:

 • programma 06. Economie en Toerisme: Logistieke faciliteiten (water, weg en spoor) en Fietsen langs de Maas
 • programma 08. Ontwikkeling centrumstad: Parkeervoorzieningen
 • programma 10. Wonen en leefomgeving: Veiligheid
 • programma 11. Beheer openbare ruimte: Handhaving parkeren.

Benadrukt wordt de relatie met de programma’s 6 en 8 vanuit de samenhang tussen de lijnen “Werklandschap”, “Kennislandschap” en “Infrastructuur en faciliteiten” uit het Plan van Aanpak Programma Greenport Venlo.