Beleidsmatige ontwikkelingen

In de kadernota hebben wij dit jaar voor het eerst een analyse opgenomen over de omgeving waarbinnen onze organisatie haar werk doet, de omgevingsanalyse. Daarin hebben wij u de voor gemeente Venlo belangrijkste ontwikkelingen geschetst en verbonden met de (daarvan afgeleide) opgaven voor de organisatie.

Op basis daarvan heeft u ons een inhoudelijk afwegingskader meegegeven dat wij hebben gehanteerd bij het opstellen van deze begroting. Voor een eerste keer viel dit echter nog niet mee. Hoe eenvoudig het enerzijds is om te bepalen dat we naar problematiek, behoefte en aanpak willen differentiëren naar wijken en groepen, zo lastig blijkt het om dat in de praktijk ook daadwerkelijk te concretiseren. Zeker tegen de achtergrond van allerlei bestaande bestuurlijke afspraken en gewekte verwachtingen is het komen tot maatwerk nog een stevige uitdaging. Lastig, maar niet onmogelijk.

Zo zetten wij in 2017 naar verwachting een volgende voorzichtige stap ten aanzien van het verleggen van verantwoordelijkheden voor het eigendom en beheer van sportaccommodaties naar verenigingen. Deregulering, minder regels betekent daarnaast wellicht ook minder behoefte aan 'verkeersregels' en daarmee ook minder verkeersregelinstallaties. Wij stellen u voor om het aantal installaties terug te brengen, inclusief de daaraan toekomstig verbonden vervangings- en onderhoudsbudgetten.

Deregulering en vermindering van handhaving zijn in het coalitieprogramma benoemd als maatregelen die niet alleen, gegeven de maatschappelijke ontwikkelingen, gewenst zijn maar daarnaast ook nodig om budgettaire ruimte te creëren voor nieuwe ambities en bestuurlijke wensen. Wij doen u een tweetal concrete voorstellen die in 2017 een bescheiden begin maken met de invulling van deze €400.000,- grote taakstelling. U kunt hierbij o.a. denken aan handhaving in de openbare ruimte, parkeerhandhaving, cameratoezicht, sociale recherche en vergunningverlening. Wij hebben de organisatie, met het oog hierop, opgedragen om te komen tot een voorstel dat leidt tot een uitvoering op het wettelijk minimum.

Bij een aantal andere taakstellingen hebben we moeten vaststellen dat we achteraf gezien te ambitieus lijken te zijn geweest. Zo is de in het coalitieprogramma opgenomen inkooptaakstelling weliswaar gerealiseerd, maar is omwille van allerlei wettelijke en door ons zelf opgelegde beperkingen het financieel resultaat hiervan echter niet structureel in te zetten voor de algemene middelen. U kunt hierbij denken aan de aanbestedingsvoordelen binnen de decentralisaties of de gesloten circuits rondom de riool- en afvalstoffenheffing.

In 2017 - het laatste volledige bestuurlijke jaar van deze coalitieperiode - kunnen wij nog een aantal zaken afronden. Allereerst is dat de arbeidsmarkt, het vraagstuk rondom het niet (kunnen) participeren van kwetsbare groepen binnen onze gemeenschap in de vorm van (geheel of gedeeltelijk) betaald werk. Venlo doet het in dit opzicht nog niet goed (genoeg). Weliswaar is er voldoende werkgelegenheid beschikbaar, toch is de werkloosheid in Venlo nog erg hoog. Hoger dan je zou mogen verwachten op basis van de werkgelegenheidsontwikkeling en op basis van het door het rijk bij de verdeling van uitkeringsmiddelen gehanteerde systematiek (BUIG).

Om goed zicht te krijgen op dit vraagstuk en de wijze waarop we hier als organisatie mee omgaan hebben wij u tijdens de behandeling van de kadernota voor dit najaar een arbeidsmarktanalyse toegezegd. De uitkomsten hiervan worden door ons meegenomen bij een (eventuele) herijking en bijstelling van het arbeidsmarktbeleid. Niet alleen nemen we hierbij de aanbodzijde van de arbeidsmarkt, maar ook nadrukkelijk de vraagzijde mee. Eventuele aanbevelingen kunnen vervolgens worden opgepakt in 2017.

Met de opening van het nieuwe stadskantoor start in Venlo het C2C-jaar. Om hieraan invulling te kunnen geven hebben wij hiervoor middelen opgenomen in deze begroting. Venlo kan zo aan de wereld laten zien wat de toepassingsmogelijkheden zijn, maar ook de mogelijkheden die (de regio) Venlo biedt.

In de eerste plaats veel minder gericht op de wereld en daarmee veel meer op de eigen inwoners is het verhaal van Venlo. De in het coalitieprogramma opgenomen ambitie om te verwoorden wat Venlo nu zo bijzonder en onderscheidend maakt. Een verhaal, geschreven door en voor onze inwoners over onze identiteit. Ook daarvoor hebben we in deze begroting een bescheiden bedrag opgenomen.

Weliswaar hebben we dit jaar een begin gemaakt met de transformatieopgave in het sociaal domein, we zijn er zeker nog niet. Met het oog hierop heeft u zichzelf, na de invoering, tot en met 2017 de tijd gegeven om deze binnen de budgettaire kaders in te vullen. In deze begroting treft u hierover een aparte passage aan waarin ook aandacht is voor deze ontwikkeling en de daarmee gepaard gaande financiële risico's. Voortdurende monitoring en bijsturing is noodzakelijk om deze opdracht tot een goed einde te brengen.

Met het oog op de onzekerheid die thans nog steeds bestaat over de realisatie van een verkeerskundige oplossing voor de Vierpaardjes stellen wij u voor om de door ons hieraan te leveren financiële bijdrage, in de vorm van een investeringskrediet van €12 miljoen, nu nog niet mee te nemen in de investeringsplanning. Het ruimtebeslag hiervan is erg groot, net als de mate van onzekerheid. Zo voorkomen we dat we onze begrotingsruimte waarschijnlijk onnodig beperken en hiervoor maatregelen moeten nemen die wellicht daarvoor achteraf op dit moment niet nodig zouden zijn geweest. Dat laat overigens onverlet dat we een bescheiden voorbereidingskrediet hiervoor in stand laten en uiteraard voortgaan op de ingeslagen weg. Dat betekent overigens ook dat, indien we uiteindelijk succesvol zijn, we op dat moment keuzes moeten maken ten aanzien van de financiële dekking.

Tot slot hebben we ons gebogen over de problematiek van het parkeren. Reeds enkele jaren zijn de begrote parkeeropbrengsten namelijk aanzienlijk hoger dan de realisatie en moeten wij u bij de jaarrekening 2015 op dit punt teleurstellen. Daarom hebben wij besloten om dit verschil in deze begroting als onrealistisch af te boeken.