Beheer openbare ruimte

Het meerjarig budgettair kader voor programma 11 ziet er na verwerking van alle voorstellen als volgt uit.

Programma 11: Beheer openbare ruimte

Bedragen x 1.000

Budgettair kader

2017

2018

2019

2020

Baten inclusief mutatie reserves

Stand ontwerpbegroting 2016

24.190

20.762

21.848

21.858

Raadsbesluiten na vaststelling begroting

50

50

50

50

Actuele stand baten

24.240

20.812

21.898

21.908

Nieuwe ontwikkelingen

1.548

1.628

446

313

Totaal baten ontwerpbegroting 2017-2020

25.788

22.440

22.344

22.221

Lasten inclusief mutatie reserves

Stand ontwerpbegroting 2016

43.113

40.275

41.227

41.233

Raadsbesluiten na vaststelling begroting

24

24

24

24

Actuele stand lasten

43.136

40.298

41.251

41.257

Nieuwe ontwikkelingen

-1.618

876

-3.524

-3.746

Totaal lasten ontwerpbegroting 2017-2020

41.519

41.174

37.727

37.511

Saldo ontwerpbegroting 2017-2020

-15.731

-18.734

-15.383

-15.290

Toelichting nieuwe ontwikkelingen

De inkomsten op het gebied van reclame in de openbare ruimte, opstalrechten en erfpachten zijn toegenomen door een toename van het aantal contracten. De extra inkomsten hebben een structureel karakter en zijn daarom meerjarig verwerkt in de begroting. De energielasten van kunst in de openbare ruimte (fonteinen en verlichting) zijn toegenomen door steeds meer voorzieningen die energie vragen. De belasting op vastgoed is gestegen. Ook deze hebben een structureel karakter en zijn daarom meerjarig opgenomen in de begroting. Het betreft hier een uitbreiding van de begroting die budgettair neutraal is. Binnen programma 11 zijn de baten en lasten structureel met € 0,2 miljoen verhoogd.

De mutatie op de egalisatievoorziening tarief Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) is op 2 plaatsen begroot. Door deze correctie worden beide posten samengevoegd. Voor 2017 t/m 2019 zijn de baten en lasten met € 0,1 binnen dit programma naar beneden bijgesteld.

Om de loonkostenbudgetten in de Personeelsbegroting te compenseren voor de indexering van de loonkosten per 2016 zijn de lasten binnen programma 11 voor 2017 met € 0,02 miljoen oplopend naar € 0,1 miljoen vanaf 2018 verhoogd. Middels de kadernota 2016 is reeds voorzien in dekking met betrekking tot een stijging van de loonkosten en is hiermee budgettair neutraal.

Uitgangspunt bij de afvalstoffenheffing is 100% kostendekkendheid waarbij de compensabele btw en de overhead als kostencomponent voor de heffing mag worden meegenomen. De totale kosten in 2017 bedragen € 8,2 miljoen. Ten opzichte van 2016 is dat een daling van € 0,7 miljoen. Door het beter scheiden van het afval zijn de ophaal- en verwerkingskosten gedaald en de bijdrage van herbruikbare materialen zoals papier, plastic en textiel gestegen. De kosten voor het reinigen van wegen zijn met € 0,14 miljoen gestegen door chemievrij onkruidbeheer en er is rekening gehouden met een extra budget voor de leefomgeving ad € 0,2 miljoen. De opbrengst voor de afvalstoffenheffing bedraagt in 2017 € 7,2 miljoen. De heffing is wederom gedaald waarbij al rekening is gehouden met de tijdelijke verlaging van € 25 per aansluiting voor de jaren 2016 t/m 2018. Per saldo resulteert het bovenstaande in een onttrekking uit de egalisatiereserve afvalstoffenheffing van € 1 miljoen in 2017. Binnen dit programma zijn de baten voor 2017 met € 1,6 miljoen aflopend naar € 0,4 miljoen met ingang van 2020 en de lasten voor 2017 met € 1,5 miljoen aflopend naar € 0,3 miljoen met ingang van 2020 gestegen.

In december 2014 is het geactualiseerde Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) vastgesteld. Uitgangspunt bij de rioolheffing is 100% kostendekkendheid waarbij de compensabele btw als kostencomponent voor de heffing mag worden meegenomen. De totale kosten in 2017 bedragen € 8,9 miljoen. Ten opzichte van 2016 is dat een daling van € 0,1 miljoen. De voornaamste reden voor de kostendaling is de afname van de kapitaallasten. Ook zijn de kosten voor reiniging en inspectie gedaald en zijn de vaste kosten afgenomen. Verder zijn de kredieten voor Watertaken en Instandhouding welke door de voorziening GRP worden gedekt, met 1,2% prijsindexatie verhoogd. De jaarlijkse dotatie in de voorziening is eveneens gecorrigeerd voor de inflatie zodat de voorziening toereikend is. Tegenover de kostendalingen staat de toename van kosten van “reinigen wegen” door chemievrij onkruidbeheer. In de begroting 2017 is de opbrengst voor rioolheffing opgenomen van € 8,6 miljoen, de verhoging van 1,2% prijsindexatie wordt uit de egalisatievoorziening gedekt en leidt daardoor niet tot hogere rioolheffing. Per saldo resulteert het bovenstaande in een onttrekking uit de egalisatievoorziening GRP van € 0,3 miljoen. Vanaf 2019 zijn als gevolg van deze ontwikkeling de baten en lasten binnen programma 11 met € 0,1 miljoen naar beneden bijgesteld.

Als gevolg van de inflatiebijstelling zijn de baten en lasten met € 0,2 miljoen binnen programma 11 verhoogd.

Naar aanleiding van een wetswijziging geldt er vanaf 30 maart 2016 een verbod op het gebruik van chemische middelen voor de bestrijding van onkruid op verharding. Om de huidige kwaliteit in de openbare ruimte te handhaven, worden alternatieve methoden ingezet om onkruid op verharding te bestrijden. De meerkosten van deze alternatieve methoden bedragen € 0,4 miljoen. Hiervan wordt 90% toegerend naar de producten afval en riolering. De overige 10% komen ten laste van het product wegen. De komende periode wordt gezocht naar manieren om deze meerkosten te verlagen, bijvoorbeeld door zelfwerkzaamheid van inwoners. Wellicht zullen ook de alternatieve methoden goedkoper worden naarmate deze meer toepassing vinden en doorontwikkeling plaats vindt. Binnen programma 11 stijgen hierdoor de baten en lasten structureel met € 0,3 miljoen.

Tenslotte zijn de oplossingen "GEO informatie “bevriezen” omvang activiteiten", "Minder onderhoud door reductie aantal verkeersregelinstallaties" en "Reductie onderhoud wegbelijning" binnen programma 11 verwerkt. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar 1.2.2 Ontwikkelingen 2017-2020.