Overzicht van incidentele baten en lasten

Onderstaand overzicht geeft de belangrijkste incidentele posten in de begroting weer. Het incidenteel begrotingstekort betekent dat de structurele lasten gedekt worden door structurele baten en er sprake is van een “materieel” begrotingsevenwicht. Ook meerjarig is dit het geval, waardoor we kunnen spreken van een structureel materieel begrotingsevenwicht.

Bedragen x € 1.000

Programma

2017

2018

2019

2020

Baten

02 Openbare orde en Veiligheid

67

03 Participatie & werkgelegenheid

17

04 Zorg en Welzijn

664

05 Onderwijs en Jeugd

633

633

594

08 Ontwikkeling Centrumstad

100

100

12 Algemene middelen

876

561

621

621

Totaal Baten

2.257

1.194

1.315

721

Onttrekking reserves

01 Bestuur & Publieke dienstverl.

43

43

03 Participatie & werkgelegenheid

229

230

10 Wonen en Leefomgeving

340

340

12 Algemene middelen

871

75

75

75

Totaal Onttrekking reserves

1.483

688

75

75

Totaal Incidentele baten

3.740

1.883

1.390

796

Programma

2017

2018

2019

2020

Lasten

01 Bestuur & Publieke dienstverl.

447

397

270

3

02 Openbare orde en Veiligheid

134

03 Participatie & werkgelegenheid

246

230

04 Zorg en Welzijn

895

05 Onderwijs en Jeugd

633

633

594

06 Economie en Toerisme

124

09 Verkeer en Bereikbaarheid

1

10 Wonen en Leefomgeving

537

337

12 Algemene middelen

493

3

Totaal Lasten

3.509

1.600

864

3

Storting reserves

08 Ontwikkeling Centrumstad

167

56

133

214

12 Algemene middelen

935

3.054

1.823

2.022

Totaal Storting reserves

1.103

3.111

1.956

2.237

Totaal incidentele lasten

4.611

4.711

2.820

2.239

Totaal saldo incidentele baten en lasten

-872

-2.828

-1.429

-1.443